Ulga inwestycyjna w podatku rolnym a kredyt i następca
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym a kredyt i następca

12.02.2021autor: Michał Czubak

Czy mogę się starać o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym, jeżeli część inwestycji została sfinansowana z kredytu komercyjnego? Jeśli tak, to czy jeśli za kilka lat przekażę gospodarstwo rolne synowi, będzie on mógł korzystać dalej z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym?

Z artykułu dowiesz się

  • na co przysługuje ulga w podatku rolnym?
  • kiedy przysługuje ulga w podatku rolnym?
  • kiedy nie jest możliwe skorzystanie z ulgi w podatku rolnym?

Na co przysługuje ulga w podatku rolnym?

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym, podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  • zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Kiedy przysługuje ulga w podatku rolnym?

Ulga należy się, jeżeli powyższe wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Jest przyznawana po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

r e k l a m a

Kiedy nie jest możliwe skorzystanie z ulgi w podatku rolnym?

Ulga nie przysługuje, gdy inwestycja jest choć w części finansowana ze środków publicznych. Jeżeli jest to kredyt komercyjny, wydaje się, że nie ma przeszkód do udzielania ulgi inwestycyjnej. Jak wskazał bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 6 grudnia 2017 r. (sygn. akt: I SA/Bd 888/17), „zasadnicze znaczenie przy ustalaniu uprawnienia do ulgi inwestycyjnej stanowi źródło pochodzenia środków na realizowaną inwestycję. Jedynie gdy środki te są środkami własnymi podatnika, to wówczas ulga ta może być przyznana. Sfinansowanie natomiast inwestycji z udziałem środków publicznych (choćby w niewielkiej części) wyklucza możliwość zastosowania ulgi inwestycyjnej”. Warto jednak podkreślić, iż kredyt komercyjny nie jest jednak pomocą publiczną.

Czy niewykorzystana kwota ulgi inwestycyjnej przechodzi na następców podatnika?

Według art. 13d ust. 5 ustawy o podatku rolnym, kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

Powstaje jednak problem z interpretacją zapisu „jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników”.

W piśmie z dnia 11 stycznia 2005 r. Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych i Katastru (LK-1377/LP/04/KD) wyjaśniło, iż zgodnie z art. 84 i 85 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności) i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracować w tym gospodarstwie. Umowa z następcą, a także umowa w celu wykonania umowy z następcą (przenosząca własność gospodarstwa rolnego na następcę) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Pierwsza z interpretacji tego przepisu opiera się na założeniu, że następcą jest tylko podmiot spełniający wymagania z definicji ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Od kilku lat jednak umowa z następcą nie jest w ogóle wykorzystywana w praktyce.

Pojawiła się więc celowościowa wykładnia tego przepisu. Wskazuje ona, że każde przekazanie gospodarstwa rolnego w celu uzyskania emerytury czy renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego według ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników pozwala na skorzystanie przez przejmującego, czyli następcę, z kontynuacji ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez przekazującego gospodarstwo rolne.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

autor Michał Czubak

Michał Czubak

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

De minimis

De minimis: czy słusznie notariusz pobiera podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)?

Mały i szybko wyczerpujący się limit pomocy de minimis w rolnictwie może być powodem pobrania przez notariusza podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) przy zakupie gruntów rolnych, mimo formalnego zwolnienia z tego podatku. 

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Jaki podatek pojawi się przy umowie barterowej?

Rolnik kosi kombajnem zboże u sąsiada, sąsiad użycza przyczepy do rozrzutu obornika. Wszystko dobrze, gdy ma to miejsce na niewielką skalę. Przy szerszym zakresie usług umowa barterowa rodzi skutki podatkowe.

czytaj więcej
KRUS

KRUS: zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe w 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego podała zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)