Czy za przychody z odszkodowania trzeba zapłacić podatek?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy za przychody z odszkodowania trzeba zapłacić podatek?

10.03.2022autor: dr Aneta Suchoń

Otrzymałem odszkodowanie za to, że realizowano na moim gruncie inwestycję celu publicznego i sprzedałem grunt pod wywłaszczenie. Czy muszę z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy odszkodowanie zwolnione jest z podatku?

Według art. 21 ust. 1 pkt 29 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f), przychody z tytułu odszkodowania wypłacanego lub z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz ze sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu (stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami) są wole od podatku.

r e k l a m a

Kiedy następuje odstępstwo od zwolnienia z podatku kwoty odszkodowania?

Ustawa wskazuje, że nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa powyżej, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 lutego 2019 r. (sygn. akt: III SA/Wa 916/18) orzekł, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt  29 u.p.d.o.f. ma na celu zapewnienie ochrony interesów właściciela nieruchomości, w przypadku gdy, niezależnie od jego woli, następuje ingerencja w prawo własności tej nieruchomości polegająca na pozbawieniu właściciela tego prawa lub jego ograniczeniu. Sytuacja taka dotyczy m.in. konieczności zbycia nieruchomości z uwagi na planowane wywłaszczenie w związku z realizacją celów publicznych. To, czy zbycie nieruchomości nastąpi w drodze umowy cywilnoprawnej w ramach procesu pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne objęte zakresem zamówienia publicznego, czy też w drodze wywłaszczenia, nie ma znaczenia.

Czy każde odszkodowanie za odjęcie prawa własności na cel publiczny jest wolne od podatku?

Można więc przyjąć, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele publiczne związane z budową sieci elektroenergetycznych uzyskany przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego będzie wolny od opodatkowania, z zastrzeżeniem wskazanego w nim ograniczenia.

Z kolei w wyroku z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt: II FSK 1117/11) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż każde odszkodowanie za odjęcie prawa własności na cel publiczny, którego zasady ustalania oraz wypłaty określają przepisy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia podatkowego po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt  29 u.p.d.o.f. Nie ma natomiast znaczenia, czy podstawa wypłacenia odszkodowania wynika z przejęcia nieruchomości z mocy prawa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czy ustawy o gospodarce nieruchomościami i czy jest konsekwencją postępowania wywłaszczeniowego.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Kubota

autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Czy budynki inwentarskie podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

Jakie są zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych wykorzystywanych do hodowli zwierząt?

czytaj więcej

Czy zwolnienie z podatku PCC przepada po przekroczeniu limitu de minimis w rolnictwie?

Planuję kupić ziemię od sąsiada. Chciałem skorzystać ze zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Gdy obliczyłem wysokość podatku, okazało się, że mogę skorzystać tylko z części zwolnienia. W przypadku zakupu 10 ha podatek przewyższa wysokość limitu, który mi pozostał. Czy mogę skorzystać w części zwolnienia w podatku? Co stanie się w sytuacji, gdy przekroczony zostanie także limit krajowy tej pomocy?

czytaj więcej

Szczegóły dotyczące dofinansowań upraw rolnych zostały podane przez resort rolnictwa

Resort rolnictwa podał szczegóły zmian, które mają ułatwić proces ubezpieczeń upraw rolnych. Które zakłady gwarantują dopłatę 65% z budżetu państwa? 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)