Czy gmina ma prawo pobierać wysoki podatek od drogi dojazdowej do pola?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy gmina ma prawo pobierać wysoki podatek od drogi dojazdowej do pola?

26.02.2021autor: Michał Czubak

Razem z sąsiadem jesteśmy współwłaścicielami 5 ha gruntów rolnych i drogi, która ją dzieli w połowie. Droga ma 21 arów i stanowi odrębną działkę. W ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowana jako „dr”. Jest to droga wyłącznie dojazdowa do naszych pól. Od początku istnienia tej działki, czyli około 50 lat, gmina nie pobierała żadnych opłat – zawsze przychodził na nią nakaz zerowy. Od 4 lat gmina nakłada za tę drogę bardzo wysoki podatek. W nakazie podatkowym napisane jest, że jest to podatek od nieruchomości. Czy gmina ma prawo pobierać tak wysoki podatek i oznaczać drogę jako nieruchomość?

Z artykułu dowiesz się

  • co podlega opodatkowaniu?
  • co stanowi kryterium do uznania gruntu jako przedmiotu opodatkowania?
  • co jest zwolnione z tego opodatkowania?


Co podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Co jest zwolnione z tego opodatkowania?

Są z niego zwolnione również grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych. Ze zwolnienia tego nie korzystają natomiast drogi wewnętrzne.

Drogi wewnętrzne również opodatkowane

r e k l a m a

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogą wewnętrzną jest każda droga niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych. Przepis ten wymienia przykładowe kategorie dróg wewnętrznych, takie jak: drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe.

Co stanowi kryterium do uznania gruntu jako przedmiotu opodatkowania?

Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu gruntu jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości (czy też rolnym) jest jego klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków.

W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjmowany jest pogląd, w świetle którego organ podatkowy nie może samo­dzielnie dokonywać klasyfikacji funkcji nieruchomości, lecz powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków. Potwierdza to m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 21 listopada 2019 r. (sygn. akt: I SA/Sz 579/19).

Jeśli zatem działka, o której Pan pisze, jest oznaczona w ewidencji jako droga, opodatkowanie jej podatkiem od nieruchomości jest zasadne. Można natomiast podjąć działania zmierzające do zmiany klasyfikacji, jeżeli ta droga jest wykorzystywana wyłącznie do wewnętrznej komunikacji w ramach działki rolnej. Podstawę prawną stanowić będą przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z jego § 67, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na grupy, w tym grunty rolne i grunty zabudowane i zurbanizowane.

W § 68 ust. 1 rozporządzenia dokonano podziału gruntów rolnych na: użytki rolne, do których zalicza się m.in. grunty orne oznaczone symbolem R (lit. a) oraz nieużytki, oznaczone symbolem N. W myśl § 68 ust. 3, do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zalicza się m.in. tereny komunikacyjne, w tym: drogi, oznaczone symbolem – „dr”, inne tereny komunikacyjne oznaczone symbolem. Sposób zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, który zawiera tabelę określającą cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. I tak, w myśl poz. 18 w tej tabeli, do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Nie zalicza się natomiast do niego gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli m.in. wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego. W takim przypadku zalicza się je do przyległego użytku rolnego.

W tej sprawie należy zwrócić się do właściwego miejscowo starosty z wnioskiem o aktualizację danych w ewidencji gruntów.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

autor Michał Czubak

Michał Czubak

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Sprzedaż bezpośrednia produktów zwierzęcych. Kiedy bez rejestracji i bez podatku?

Chciałbym zająć się sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. Jakie są zasady jej wykonywania bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej i płacenia podatków?

czytaj więcej

Czy rolnik może uzyskać zwolnienie z podatków od gruntów połozonych w międzywałach?

W 2019 roku kupiłem łąki leżące w pobliżu rzeki. Znajdują się pomiędzy nasypami ziemnymi, co powoduje zbieranie się wody na terenie sąsiednim oraz utrudniony jej odpływ. Rolnicze wykorzystywanie tych gruntów będzie poważnie utrudnione z uwagi na utrzymywanie się wody w razie podwyższonego poziomu rzeki. Dowiedziałem się, że w takim przypadku te łąki powinny być zwolnione z podatku rolnego. Wójt odmówił jednak zwolnienia, stwierdzając, że na tym terenie nie ma wałów przeciw­powodziowych, a te nasypy nie są budowlami hydrotechnicznymi w rozumieniu Prawa budowlanego. Decyzję wójta utrzymało w mocy Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Została mi jeszcze skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy mam szansę wygrać?

czytaj więcej

Czy rolnik musi zapłacić podatek od ziemi podarowanej przez wujka?

Rodzice mają zamiar przekazać mi w darowiźnie 3 ha gruntów rolnych. Poza tym brat taty chce przejść na emeryturę i darować mi gospodarstwo rolne z domem. Czy będę musiał płacić w tych przypadkach podatek? Jakie są zasady zwolnienia z tej daniny?

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)