Uważaj na fiskusa: nie każda działalność na roli podlega podatkowi rolnemu
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Uważaj na fiskusa: nie każda działalność na roli podlega podatkowi rolnemu

08.01.2021autor: Jakub Boberski

Masz pomysł na rolniczy biznes? Doskonale! Ale uważaj z fiskusem. Nie zawsze praca na roli wiąże się z opodatkowaniem podatkiem rolnym, a bywa, że i z podatkiem dochodowym. 

Z artykułu dowiesz się

 • Dlaczego nie każda produkcja związana z rolą podlega podatkowi rolnemu?
 • Czym różni się produkcja rolna od działów specjalnych?
 • Dlaczego trzeba uważać na fiskusa?
 • Kto może pomóc w interpretacji prowadzonej działalności związanej z rolnictwem?
Działalność rolnicza a działy specjalne produkcji rolnej (DSP) – warto wiedzieć o co chodzi i rozróżniać te pojęcia, bo po wiąże się to z konsekwencjami dla rolnika.

Na granicy podstawy opodatkowania

Odpowiedź na pytanie, czy dana działalność stanowi działalność rolniczą, czy też działy specjalnej nie zawsze jest taka oczywista. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiało się wiele przypadków, w których określenie, czy działalność stanowiła działalność rolniczą czy DSP nie było takie jednoznaczne. Oto przykłady.
 • Sprzedaż warzyw suszonych pochodzących z własnej uprawy – o ile rzeczywiście pochodzą z własnej uprawy – stanowią przedmiot działalności rolniczej. 
 • Usługi świadczone w zakresie łuskania cebulek kwiatowych na rzecz innych osób, na dostarczonym materiale stanowią działy specjalne produkcji rolnej. 
 • Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli ślimaków, bowiem w załączniku, o którym niżej mowa, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla ślimaków jadalnych jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Polowa uprawa kwiatów bez osłon w okresie dłuższym niż miesiąc stanowi również działalność rolniczą.
Na jakiej podstawie można stwierdzić, że coś podlega opodatkowaniu jako dział specjalny, albo jako typowa produkcja rolna?
r e k l a m a

Jak rozróżniać – działalność rolnicza

Jak rozróżnić działalność rolniczą i działy specjalne? Najprościej po płaconym podatku.
Działalność rolnicza wymaga opłaty podatku rolnego, a działy specjalne produkcji rolnej – podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). 
Zapłata podatku rolnego a podatku dochodowego – to zupełnie odmienne sytuacje. 
Działalność rolnicza to – zgodnie z treścią art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to działalność polegająca na:
 • wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również 
 • produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, 
 • produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, 
 • produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, 
 • hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, 
 • produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także 
 • działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą – licząc od dnia nabycia – co najmniej:
 *miesiąc – w przypadku roślin,
 *16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 ***6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 ****2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt.
Jeśli Twoja działalność zgodna jest z powyższą definicją, to mamy do czynienia z działalnością rolniczą, co oznacza brak obowiązku opłacania podatku PIT i konieczność opłacania podatku rolnego. 
Działalność rolniczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym można podzielić niejako na dwa rodzaje. 

Wytwarzanie czy raczej handel?

Pierwszy z nich to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu. 
W tej definicji działalności rolniczej jest mowa o wytwarzaniu, a więc produkcji produktów roślinnych lub zwierzęcych. Przychodami z działalności rolniczej będą zatem wyłącznie te przychody, które pochodzą bezpośrednio z działalności określonej w art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaś wszelkie przychody związane z tą działalnością. 
Przykład: Rolnik oczyszcza pole z kamieni, które później odsprzedaje. Sprzedaż kamieni to nie jest przychód z działalności rolniczej, pomimo, że dochód pośrednio został osiągnięty w związku faktem posiadania gruntu rolnego. Od przychodu ze sprzedaży kamieni rolnik musi więc zapłacić podatek dochodowy.

Handel czy raczej hodowla?

Drugim rodzajem działalności rolniczej wymienionym w art. 2 ustawy jest działalność polegająca na przetrzymywaniu zakupionych zwierząt i roślin przez minimalny okres, określony w ustawie, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost. W tym przypadku o zakwalifikowaniu działalności do działalności rolniczej decyduje okres przetrzymywania określonych w ustawie o PIT produktów roślinnych i zwierzęcych.
Jeżeli rolnik przetrzymuje zakupione zwierzęta i rośliny przez okres krótszy od minimalnego okresu wskazanego w ustawie, jego działalność nie stanowi działalności rolniczej w rozumieniu ustawy. Wtedy obrót zwierzętami traktowany jest jako handel i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podatek rolny od gruntu

Podmioty prowadzące działalność rolniczą są obowiązane opłacać podatek rolny. W tej sytuacji przedmiotem opodatkowania będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Tym samym prowadząc działalność rolniczą, podatnik nie odprowadza podatku od osiągniętego dochodu. Bowiem wysokość podatku zależy od powierzchni oraz klasyfikacji gruntu.
Dlatego rolnik:
 • od przychodów osiąganych w ramach swojej podstawowej działalności zarobkowej nie płaci podatku dochodowego, bo nie podlega opodatkowaniu PIT ale
 • musi szczególną uwagę zwrócić na świadczenia, które realizuje odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich, na sprzedaż, której dokonuje i która wydaje się powiązana z działalnością rolniczą – ale która jednak nie zawiera się w definicji ustawowej działalności rolniczej.
Definicją działalności rolniczej i podstawową jej cechą jest:
 • uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, 
 • pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). 
Co ważne, wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ww. ustawie.

Jak rozróżniać – działy specjalne

Teraz odpowiedź na pytanie, czym są zatem działy specjalne produkcji rolnej. Tu znowu czytamy przepisy ustawy o PIT, która wyjaśnia nam tą definicję. 
Zgodnie z art. 2 ust. 3 działami specjalnymi produkcji rolnej są: 
 • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
 • uprawy grzybów i ich grzybni, 
 • uprawy roślin in vitro, 
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
 • wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, 
 • hodowla dżdżownic, entomofagów, jedwabników,
 • prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 
Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 .
Zasadniczą kwestią w kontekście przywołania dwóch definicji: działalności rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej, jest więc rozgraniczenie tych pojęć z uwagi na odmienny system ich opodatkowania. To, co je różni, to przede wszystkim zakres działalności i jej rozmiary. Uznanie danej działalności za rolniczą, wyłączoną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Jak pokazuje zatem  praktyka, często odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta i jednoznaczną. 
Co zrobić zatem w takiej sytuacji ? 

Jak i gdzie wysłać wniosek o interpretację podatkową?

Sposobem na uniknięcie wątpliwości jest możliwość złożenia zapytania do organu podatkowego jakim jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Tam kieruj pytanie, jeśli nie jesteś pewien, czy to, co robisz związanego z rolnictwem podlega podatkowi rolnemu czy działowi specjalnemu:
Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną przez portal www.kis.gov.pl

Ale najlepiej jest korzystać z gotowych formularzy wniosków o interpretację (wnioski w załączeniu):
 • ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami
 • ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami
 • ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS. KIS w ciągu trzech miesięcy do otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku wydaje interpretację. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z interpretacją podatkową, wówczas przysługuje mu prawo do wniesienia skargi. 

Jakub Boberski 
Tax Advisors Group
Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT)
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

Fot. Pixabay
autor Jakub Boberski

Jakub Boberski

Jakub Boberski, Tax Advisors Group sp. z o.o.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podatki w rolnictwie

Kasa fiskalna w rolnictwie: kiedy konieczna, a kiedy nie?

Każda osoba lub firma prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o ustawie o VAT – a za taką uznawana jest również działalność rolnicza – powinna ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej.

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Sok owocowy z gospodarstwa: czy tylko dla gości agroturystyki?

Prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne i posiadamy sad. Moglibyśmy produkować naturalne soki. Czy produkcja taka jest nieograniczona pod względem ilościowym? Co z podatkiem? Jakie muszę posiadać dokumenty? – pyta Agrarlex rolnik z Wielkopolski?

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Faktura VAT: co powinna posiadać?

Faktura stanowi dokument księgowy odzwierciedlający realizowane transakcje i umożliwiający właściwe ujęcie ich w księgach wystawcy i odbiorcy. Co trzeba wiedzieć o prawidłowym wystawianiu faktur?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)