Bez zapłaty za żywiec
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Bez zapłaty za żywiec

21.05.2020autor: dr Aneta Suchoń

Sprzedałem żywiec wołowy, za który otrzymałem zaliczkę. Pozostałą część pieniędzy miałem otrzymać w ciągu 14 dni. Po upływie tego okresu dzwoniłem do firmy, żeby dowiedzieć się, co z moją należnością. Zapewniano mnie, że pieniądze zostaną niezwłocznie przelane. Minęły już 3 miesiące, a ja nadal nie mam pieniędzy na koncie, nikt też nie odbiera już tam telefonów. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie kroki powinien podjąć oszukany rolnik?
  • Kiedy udać się do sądu po należną rolnikowi kwotę?
  • Skąd pobrać formularze potrzebne do wytoczenia sprawcy cywilnej?

Jakie kroki w pierwszej kolejności powinien podjąć oszukany rolnik?

Najpierw powinien Pan wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pisemne wezwanie do zapłaty zaległej kwoty. W piśmie tym należy nawiązać do faktury, wezwać do zapłaty (czyli dokonania przelewu), w ciągu np. 10 dni, i podać numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Na końcu pisma należy zaznaczyć, że w przypadku nieuiszczenia kwoty w wyznaczonym terminie od otrzymania pisma sprawa zostanie skierowana do sądu. Proszę pamiętać, że ma Pan prawo naliczać odsetki ustawowe od kolejnego dnia, kiedy minął termin zapłaty.

Kiedy udać się do sądu po należną rolnikowi kwotę?

Jeśli wysłane pismo nie poskutkuje, najlepiej skierować sprawę na drogę sądową. W tym celu należy złożyć powództwo w sądzie i opłacić opłatę sądową. Może Pan także skorzystać z postępowania nakazowego. Według art. 4841 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje się na wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Zgodnie z art. 485 § 1 k.p.c., sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:
  • dokumentem urzędowym,
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.
r e k l a m a

Sąd wydaje nakaz zapłaty, od którego pozwany może wnieść zarzut

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Kodeks postępowania cywilnego określa także, że w nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia. Nakaz zapłaty doręcza się stronom. Pozwanemu nakaz zapłaty doręcza się z odpisem pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia. Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku. Zgodnie z art. 493 § 1 k.p.c., od nakazu zapłaty pozwany może wnieść zarzut.

Skąd pobrać formularze potrzebne do wytoczenia sprawcy cywilnej?

Wzory formularzy sądowych można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Może Pan też skorzystać z usług kancelarii radcy prawego lub adwokackiej, która przygotuje dokumenty do sądu. Według art. 554 Kodeksu cywilnego, roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych przedawniają się z upływem dwóch lat.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Ryczałt VAT

Jak odliczyć cały VAT?

Od kilku lat prowadzę gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka. W celu ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej zdecydowałem się w ubiegłym miesiącu na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku inwentarskim. Gospodarstwo i dom mieszkalny korzystają z jednego licznika energii elektrycznej w taryfie C12A. Z urzędem skarbowym rozliczam się na zasadach ogólnych. Czy w takim przypadku należy mi się zwrot całego podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji?

czytaj więcej
Kupno/sprzedaż

Czy poszkodowani w wyniku upadłości ROTR Rypin otrzymają pomoc?

Wszystko wskazuje, że taka możliwość będzie jeszcze w tym roku. Rząd przygotowuje właśnie nowe przepisy, które zakładają rozszerzenie obecnego programu odzyskania należności za mleko sprzedane do bankrutujących spółdzielni.

czytaj więcej
Kupno/sprzedaż

Handel w niedzielę dla rolników. I to bez opłat targowych

Umożliwienie rolnikom sprzedaż bezpośrednią w miastach w weekend oraz zwolnienie ich z opłat targowych - Jarosław Sachajko złożył w Sejmie projekt ustawy, która wyłącza także rolników z zakazu handlu w niedzielę.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)