Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a ustne umowy dzierżawy ziemi
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a ustne umowy dzierżawy ziemi

02.04.2020autor: Alicja Moroz

Dzierżawca gruntów mocno się zdziwił, kiedy przy składaniu wniosku o zwrot akcyzy został poinstruowany przez urzędniczkę o tym, że będzie do faktur musiał dołączyć oświadczenie z podpisami wszystkich wydzierżawiających.

Z artykułu dowiesz się

 • Co zawiera wniosek o zwrot podatku akcyzowego?
 • Czy podpisy pod wnioskiem o zwrot akcyzy są konieczne?
 • Co należy dołączyć do wniosku?
Mam dużo dzierżawionych gruntów na umowy ustne od różnych osób. Do tej pory razem z wnioskiem o zwrot akcyzy składałem oświadczenie, że obrabiam te grunty i to wystarczało. Przy składaniu wniosku w lutym dowiedziałem się od nowej pracownicy, że w sierpniu będę musiał do faktur dołączyć oświadczenia z podpisami wszystkich wydzierżawiających. Czy rzeczywiście istnieje obowiązek uzyskania tych podpisów? - zastanawia się nasz czytelnik.

Podpisy pod wniosek o zwrot akcyzy są konieczne?

Z przepisów ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego ani z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie wynika taki obowiązek.

Artykuł 3 ust. 3 tej ustawy przewiduje, że w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, czyli m.in. dzierżawcy. Z orzecznictwa sądów administracyjnych, m.in. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt: I SA/Sz 1051/14), wynika, że nie ma znaczenia, w jakiej formie będzie zawarta umowa o posiadanie zależne. Może to być forma pisemna, ale też dopuszczalne jest ustne zawarcie umowy. Jeżeli umowa została zawarta jedynie w formie ustnej, a organ administracji ma wątpliwości, czy rzeczywiście taka umowa została zawarta, powinien wezwać obie strony umowy w celu ich przesłuchania.

r e k l a m a
W myśl art. 3 ust. 4, w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. A zatem podpisy innych osób są wymagane jedynie w przypadku współposiadania gruntów, kiedy użytkuje je więcej niż jedna osoba.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy we wniosku o zwrot akcyzy należy podać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
 • NIP producenta rolnego,
 • PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną.

Co taki wniosek powinien zawierać?

 • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku,
 • oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
 • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
 • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Co należy dołączyć do wniosku?

faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Wymogom tym odpowiada wzór wniosku o zwrot akcyzy określony w ww. rozporządzeniu.

Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Akcyza

Wydatki na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jednak bez zmian

Wzrost wydatków o 160 mln zł, a nie jak chciał Senat o 480 mln. Tak będzie w przyszłym roku wyglądał program zwrotu akcyzy zwartej w paliwie rolniczym. Rząd nie wyklucza, że zmiany jeszcze będą, ale najpierw musi znaleźć pieniądze. 

czytaj więcej
Akcyza

Będzie więcej pieniędzy na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Minister rolnictwa rozważa przyjęcie propozycji Senatu dotyczącej znacznego wzrostu wydatków na paliwo rolnicze. Henryk Kowalczyk będzie w tej sprawie rozmawiał z Premierem i ministrem finansów.

czytaj więcej
Akcyza

Zwrot akcyzy na paliwo powinien wzrosnąć do 126 litrów na hektar!

Producenci zbóż apelują do resortu rolnictwa o zwiększenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego do 126 litrów oleju napędowego na hektar. Ich zdaniem ostatnie propozycje rząd w tym zakresie są niewystarczające.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)