Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a ustne umowy dzierżawy ziemi
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a ustne umowy dzierżawy ziemi

02.04.2020autor: Alicja Moroz

Dzierżawca gruntów mocno się zdziwił, kiedy przy składaniu wniosku o zwrot akcyzy został poinstruowany przez urzędniczkę o tym, że będzie do faktur musiał dołączyć oświadczenie z podpisami wszystkich wydzierżawiających.

Z artykułu dowiesz się

 • Co zawiera wniosek o zwrot podatku akcyzowego?
 • Czy podpisy pod wnioskiem o zwrot akcyzy są konieczne?
 • Co należy dołączyć do wniosku?
Mam dużo dzierżawionych gruntów na umowy ustne od różnych osób. Do tej pory razem z wnioskiem o zwrot akcyzy składałem oświadczenie, że obrabiam te grunty i to wystarczało. Przy składaniu wniosku w lutym dowiedziałem się od nowej pracownicy, że w sierpniu będę musiał do faktur dołączyć oświadczenia z podpisami wszystkich wydzierżawiających. Czy rzeczywiście istnieje obowiązek uzyskania tych podpisów? - zastanawia się nasz czytelnik.

Podpisy pod wniosek o zwrot akcyzy są konieczne?

Z przepisów ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego ani z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie wynika taki obowiązek.

Artykuł 3 ust. 3 tej ustawy przewiduje, że w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, czyli m.in. dzierżawcy. Z orzecznictwa sądów administracyjnych, m.in. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt: I SA/Sz 1051/14), wynika, że nie ma znaczenia, w jakiej formie będzie zawarta umowa o posiadanie zależne. Może to być forma pisemna, ale też dopuszczalne jest ustne zawarcie umowy. Jeżeli umowa została zawarta jedynie w formie ustnej, a organ administracji ma wątpliwości, czy rzeczywiście taka umowa została zawarta, powinien wezwać obie strony umowy w celu ich przesłuchania.

r e k l a m a
W myśl art. 3 ust. 4, w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. A zatem podpisy innych osób są wymagane jedynie w przypadku współposiadania gruntów, kiedy użytkuje je więcej niż jedna osoba.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy we wniosku o zwrot akcyzy należy podać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
 • NIP producenta rolnego,
 • PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną.

Co taki wniosek powinien zawierać?

 • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku,
 • oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
 • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
 • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Co należy dołączyć do wniosku?

faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Wymogom tym odpowiada wzór wniosku o zwrot akcyzy określony w ww. rozporządzeniu.

Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podrzucone śmieci

Kary za podrzucanie śmieci na pole i do lasu

Niejeden rolnik czy właściciel lasu natknął się  na swojej ziemi na podrzucone, mniejsze czy większe góry śmieci. Agrarlex radzi, jak można temu przeciwdziałać.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Fotowoltaika

Fotowotaika lub wiatraki na gruncie: analizuj umowę dzierżawy

Agrarlex ostrzega: umowy firm budujących elektrownie wiatrowe czy słoneczne na gruntach rolnych są z reguły bardzo dobrze przygotowane. Pilnują interesów inwestora, nie rolnika.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.