KOWR: zawsze przetargi na dzierżawę
r e k l a m a
Partnerzy portalu

KOWR: zawsze przetargi na dzierżawę

25.05.2020autor: dr Aneta Suchoń

Dzierżawiłem od KOWR grunty, które teraz zostały wystawione do dzierżawy w przetargu nieograniczonym. Zastanawia mnie, dlaczego nie został zorganizowany przetarg ofert pisemnych. Jakie są zasady przeprowadzania takiego przetargu?

Z artykułu dowiesz się

  • przetarg na grunty KOWR - w jakim trybie?
  • kto może uczestniczyć w przetargu?
  • kto jest wykluczony w uczestnictwa w przetargach?

Przetarg na grunty KOWR - w jakim trybie?

Umowę dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zawiera się, co do zasady, po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. W niektórych sytuacjach możliwy jest tryb bezprzetargowy. Przepisy art. 29 ust. 3–3g oraz 6–14 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych stosuje się odpowiednio do dzierżawy. W pierwszej kolejności KOWR korzysta z trybu przetargu ograniczonego (mającego formę licytacyjną lub oferty pisemnej).

KOWR może, ale nie musi przeprowadzać przetargu w formie ofert pisemnych

Zgodnie z ustawą, KOWR może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert) na sprzedaż czy dzierżawę nieruchomości rolnych, ale nie musi. Przetargi ofertowe są organizowane przez KOWR na wniosek Rady Społecznej działającej przy oddziale terenowym izby rolniczej oraz co najmniej dwóch rolników. Tak wynika z Zarządzenia Nr 74/2019/Z w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
r e k l a m a

Kto może uczestniczyć w przetargu?

W takim przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b. Wymienia się tutaj rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Są nimi także osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego lub pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne. W przypadku sprzedaży nieruchomość rolna jest nabywana za cenę w wysokości wartości tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, powiększoną o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności:
  • odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu,
  • powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu,
  • intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

Jak ustala się wysokość czynszu dzierżawy i ile wynosi?

Czynsz dzierżawny w przetargach ofertowych jest ustalany według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości ZWRSP. Wynosi równowartość pieniężną ilości pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych, stanowiących załącznik do rozporządzenia w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia.

W przetargu ustnym nadal jednak uczestnicy przedstawiają wysokość czynszu, który nie może być niższy niż 1% czynszu wywoławczego. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wskazuje także, że KOWR może organizować przetargi, w których oprócz rolników indywidualnych może uczestniczyć osoba, która nie spełnia jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa. Dotyczy to jednak tylko osób, które w dniu ogłoszenia wykazu mają nie więcej niż 40 lat lub realizują warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy dla młodych rolników z PROW.

Kto jest wykluczony w uczestnictwa w przetargach?

Poza tym w przetargach ograniczonych ofertowych nie może uczestniczyć podmiot, który kiedykolwiek nabył z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte.

W przetargach nie mogą brać udziału podmioty, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nie opuściły tych nieruchomości.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ARiMR

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

czytaj więcej
Umowa dzierżawy

Kara za bezumowne użytkowanie: czy możesz udawać Greka?

KOWR zażądał ode mnie czynszu za bezumowne korzystanie gruntu, który znajdował się w obrębie moich pól, ale o którym nie wiedziałem. Czy KOWR ma prawo ścigać mnie i straszyć karą o wysokości 30-krotności czynszu? – pyta rolnik z województwa dolnośląskiego.

czytaj więcej
Umowa dzierżawy

Bezumowny na Twoim gruncie? Jak go wyrzucić?

Co robić, gdy na Twoim gruncie zaczął panoszyć się bezumowny gospodarz? Albo, gdy dzierżawca nie chce zejść z pola? Wyrzucać ich siłą?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)