Wynajmujesz komuś sprzęt? Jaki musisz zapłacić podatek? Cz. 1
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Wynajmujesz komuś sprzęt? Jaki musisz zapłacić podatek? Cz. 1

07.03.2021autor: Jakub Boberski

W dobrosąsiedzkich relacjach nieraz użyczamy sobie sprzętu. Niektórzy rolnicy regularnie wynajmują na wynagrodzeniem też niektóre swe maszyny. W obu przypadkach trzeba liczyć się z zapłatą podatku. Jakiego? Czytaj w Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Co podlega opodatkowaniu w wynajmie sprzętu?
 • Jaka jest definicja działalności gospodarczej?
 • Co się bardziej opłaca: opodatkowanie ryczałtem czy według zasad ogólnych?
 • Czy opodatkowaniu podlega użyczenie sprzętu sąsiadowi i rodzinie?
Co prawda podatku dochodowego (PIT) nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, jednak wynajem rzeczy ruchomych nie spełnia definicji działalności rolniczej.
Dlatego w przypadku, gdy uzyskujemy z tego korzyść, istnieje konieczność zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). 
Osoba fizyczna, która wykorzystuje składniki swojego majątku ruchomego w celach zarobkowych, oddając je w używanie podmiotom trzecim uzyskuje wraz z wynagrodzeniem przychód podatkowy.
Podkreślić należy, że zasady opodatkowania przychodów z najmu są wspólne dla umów dotyczących nieruchomości jak i rzeczy ruchomych. 
Poniżej przedstawimy jednak zasady obwiązujące przy najmie rzeczy ruchomych.

Najem a pozarolnicza działalność gospodarcza 

W każdym przypadku dotyczącym najmu kluczowe znaczenie ma umiejscowienie (zakwalifikowanie) uzyskanego przychodu w odpowiednim źródle (przychodów) w podatku PIT.
To sam podatnik musi dokonać właściwego przyporządkowania zgodnie z tym co robi i odpowiada definicji danego źródła w podatku PIT. Jeśli właściwie przyporządkuje uzyskany przychód do źródła przychodu, ustawa o PIT wyjaśni zasady opodatkowania i określi wysokość podatku dla poszczególnego źródła.

r e k l a m a
Osoba fizyczna oddająca rzeczy w odpłatne używanie (najem) może, poprzez odpowiednie zachowanie i konsekwentne działanie, dokonać wyboru jednego z dwóch źródeł przychodów: 
 • pozarolnicza działalność gospodarcza; 
 • lub najem, podnajem. 
W podatku dochodowym mamy tych źródeł więcej (stosunek pracy, umowy zlecenia, prawa majątkowe, odpłatne zbycie nieruchomości), ale na potrzeby tego tematu interesują nas tylko te dwa źródła. 

Może być też jednak tak, że urząd skarbowy ustali w postępowaniu podatkowym, iż działalność podatnika spełnia definicję innego źródła przychodu, niż taką jaka podatnik sam ustalił. Czasami wynajmując sprzęt rolniczy w sposób ciągły i zorganizowany, możemy zostać uznani (zakwalifikowani) za osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej, mimo że kwalifikowaliśmy nasze dochody do najmu. 
Dlaczego tak jest ? Zobaczmy definicję działalności gospodarczej.

Definicja działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 5a ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o  działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:
 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ta działalność prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.
Zatem za działalność gospodarczą uważa się wykonywanie przez podatnika czynności posiadających następujące cechy:
 • charakter profesjonalny prowadzonej działalności;
 • rodzaj działalności produkcyjny, handlowy, usługowy;
 • wykorzystanie posiadanych zasobów, czyli majątku, rzeczy ruchomych i nieruchomych;
 • ciągłość prowadzenia działalności;
 • organizacja prowadzonej działalności;
 • systematyczność i powtarzalność.
Powyższe cechy, wskazujące na prowadzenie czynności o charakterze działalności gospodarczej oznaczają, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie prac, które mają na celu uzyskanie stałego zarobku, a do tego prace te występują regularnie, posiadają znamiona powtarzalności i uporządkowania. 
Podatnik do realizowania ich wykorzystuje swoje zasoby – czynności przez niego wykonywane posiadają istotne cechy działalności gospodarczej. 
Zatem w przypadku, w którym osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą lub  przychody z najmu zostaną one zakwalifikowane jako działalność gospodarcza, opodatkowanie będzie wyglądało tak samo jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Opodatkowanie ryczałtem lub według zasad ogólnych 

Wynajem sprzętu w przypadku, gdy nie wynajmujemy go w ramach działalności gospodarczej, bo nie ma charakteru zorganizowanego, ciągłego jest opodatkowany:
 • albo tzw. stawką progresywną – to zasady ogólne (17,32%), ale wtedy płacony jest podatek od dochodu, czyli od przychodu odejmujemy koszty uzyskania; 
 • albo stawką zryczałtowaną w wysokości 8,5 %, wtedy podatek płacimy od przychodu i nie liczymy żadnych kosztów podatkowych.
Kwestia sposobu opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt) zależy od wyboru, którego dokonuje się w trakcie roku kalendarzowego, opłacając podatek w wybranej formie do dnia 20 następnego miesiąca pod miesiącu w którym uzyskamy przychód z najmu.

Co się bardziej opłaca? To zależy, jeżeli ponosimy jakieś koszty związane z najmem.

Czytaj o tym w kolejnej części tekstu.

Jakub Boberski 
Tax Advisors Group sp. z o.o.
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.


autor Jakub Boberski

Jakub Boberski

Jakub Boberski, Tax Advisors Group sp. z o.o.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w KRUS wydłużony do 23 maja

Komu i do kiedy przysługuje świadczenie z KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem rolnika z powodu zamknięcia szkół w związku z COVID-19?

czytaj więcej

Sprzedaż bezpośrednia produktów zwierzęcych. Kiedy bez rejestracji i bez podatku?

Chciałbym zająć się sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. Jakie są zasady jej wykonywania bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej i płacenia podatków?

czytaj więcej

Czy rolnik może uzyskać zwolnienie z podatków od gruntów połozonych w międzywałach?

W 2019 roku kupiłem łąki leżące w pobliżu rzeki. Znajdują się pomiędzy nasypami ziemnymi, co powoduje zbieranie się wody na terenie sąsiednim oraz utrudniony jej odpływ. Rolnicze wykorzystywanie tych gruntów będzie poważnie utrudnione z uwagi na utrzymywanie się wody w razie podwyższonego poziomu rzeki. Dowiedziałem się, że w takim przypadku te łąki powinny być zwolnione z podatku rolnego. Wójt odmówił jednak zwolnienia, stwierdzając, że na tym terenie nie ma wałów przeciw­powodziowych, a te nasypy nie są budowlami hydrotechnicznymi w rozumieniu Prawa budowlanego. Decyzję wójta utrzymało w mocy Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Została mi jeszcze skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy mam szansę wygrać?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)