Jak napisać pozew o zapłatę?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Jak napisać pozew o zapłatę?

05.07.2021autor: adw. Łukasz Opaliński

Niekiedy by uzyskać zapłatę zmuszeni jesteśmy do wystąpienia na drogę sądową. Czy to przeciwko niesolidnemu kontrahentowi, który zwleka z zapłatą za dostarczone produkty, czy nieuczciwemu sprzedawcy, który dostarczył nam wadliwy produkt, a nie poczuwa się do jego naprawy lub wymiany na nowy. Oto, co powinien zawierać wniosek do sądu, zwany formalnie „pozwem”. 

Z artykułu dowiesz się

  • Jaka jest droga do odzyskania pieniędzy poprzez sąd?  
  • Dlaczego warto wiedzieć, co zawiera pozew sądowy? 
  • Jakie są elementy pozwu?
  • Jak przyspieszyć bieg sprawy sądowej zainicjowanej pozwem?
Każdy pozew musi zawierać kilka obowiązkowych elementów:

1. Oznaczenie sądu

Należy podać, do którego sądu kierujemy swoje roszczenie. Najczęściej będzie to sąd miejsca zamieszkania pozwanego, czyli naszego przeciwnika procesowego. Pozew kierujemy do sądu rejonowego, jeżeli wartość dochodzonej kwoty nie przekracza 75 tysięcy złotych. Gdy ją przekracza – właściwy jest sąd okręgowy.

2. Oznaczenie stron 

Osoba wnosząca pozew jest określana jako „powód” i to jej dane powinny być wskazane jako pierwsze. Nasz przeciwnik procesowy to „pozwany”. W przypadku powoda, czyli nas, oprócz imienia, nazwiska i adresu konieczne jest również podanie numeru PESEL lub NIP.
Dobrze jest wskazać takie numery również w przypadku pozwanego, jednak jeżeli ich nie znamy, nie jest to konieczne. Sąd ustali je za nas.

Gdy pozywamy przedsiębiorcę, oprócz imienia i nazwiska, trzeba podać również jego firmę, czyli nazwę pod którą prowadzi działalność. Gdy stroną jest osoba prawna w pozwie należy wskazać jej pełną nazwę oraz numer pod którym figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

r e k l a m a
Bardzo istotne jest również podanie adresów. Ich brak w pozwie będzie skutkować niemożnością nadania sprawie dalszego biegu. W przypadku gdy pozywamy przedsiębiorcę, jego adresem będzie zawsze siedziba jego firmy, który bez problemu ustalimy we właściwym rejestrze.

3. Oznaczenie rodzaju pisma

Dobrze jest kierowane do sądu pismo zatytułować. W niniejszym wypadku: „Pozew o zapłatę”.

4. Oznaczenie wartości przedmiotu sporu

Trzeba podać, najlepiej jeszcze w nagłówku, kwotę jakiej się domagamy. Nazywa się to wartością przedmiotu sporu. Piszemy ją liczbowo i słownie.

5.  Dokładne określenie żądania

Pora wskazać nasze żądanie. To najważniejszy element pozwu, gdyż w ten sposób zakreślamy przedmiot całego postępowania.  W sprawach o zapłatę brzmi ono najczęściej tak: „Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty X wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia …..”. 

Dodatkowo podajemy, że chcemy, aby pozwany zwrócił nam koszty postępowania sądowego, jakie musieliśmy ponieść przy założeniu sprawy. Najczęściej chodzi o zwrot wpisu sądowego od pozwu. Żądanie w tym zakresie powinno brzmieć: 
„Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania sądowego”.

6. Uzasadnienie

Ten punkt stanowi umotywowanie naszego żądania. To miejsce, w którym opisujemy fakty, które zmusiły nas do skierowania sprawy na drogę sądową i przytaczamy argumentację na poparcie naszych racji, a także ewentualnych dodatkowych wniosków.
W uzasadnieniu przytaczamy także dowody na poparcie faktów, na które się powołujemy. Procedura cywilna nakazuje, aby w pozwie powołać wszystkie twierdzenia i dowody, które posiadamy. Wymieniamy więc dokumenty, które chcemy przedstawić, a więc najczęściej niezapłacone faktury lub inne dokumenty niezbędne do sprawy.
Generalnie wszystko, z czego wynika zasadność naszego roszczenia. 
Oprócz dokumentów można powoływać świadków do przesłuchania na rozprawie. Trzeba w pozwie podać ich dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać okoliczność, jaką dany świadek ma udowodnić.
Nie ma potrzeby zamieszczania w uzasadnieniu argumentacji prawnej ani wskazywania przepisów stanowiących podstawę naszego żądania. Ty jako rolnik-strona masz dokładnie opisać fakty, a ich odpowiednia kwalifikacja prawna jest już zadaniem sądu.

7. Załączniki

W pozwie należy wymienić załączniki, które składamy razem z nim. Chodzi o dowody w postaci dokumentów, na które powołujemy się w uzasadnieniu. Załącznikiem będzie też potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Obowiązkowym załącznikiem jest odpis pozwu dla strony pozwanej. Jeżeli pozywamy kilka osób, to należy dołączyć odpis dla każdej z nich. Odpis pozwu powinien również zawierać odpisy wszystkich załączników.

8. Podpis

Każde pismo składane do sądu, aby wywołało skutki prawne, musi być podpisane własnoręcznie.

9. Opłata od pozwu

Sąd nie nada sprawie biegu, jeżeli nie uiścimy od niego opłaty sądowej. Opłat sądowych można dokonywać gotówką w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy. Wysokość opłat jest różna w zależności od wartości przedmiotu sporu. Najczęściej wynosi ona 5% tej wartości. Przy żądaniach zapłaty do 20 tys. zł wysokość opłat jest określona w sposób ryczałtowy, tzw. „widełkowy”.
Warto się dowiedzieć, jaka dokładnie jest opłata i ją uiścić od razu, niż czekać na wezwanie sądu, bo zawsze to kosztuje sporo czasu.

10. Dodatkowe elementy pozwu

W zależności od potrzeby pozew może zawierać wiele dodatkowych elementów, np.:
wniosek o zabezpieczenie powództwa: w sytuacji gdy spełnienie naszego żądania dopiero po wydaniu wyroku będzie mocno utrudnione, albo gdy konieczne jest unormowanie sytuacji stron na czas trwania procesu, możemy wnosić o wydanie przez sąd odpowiednich postanowień tymczasowych, jak wpisy o zabezpieczenie na nieruchomościach w księgach wieczystych, zakaz sprzedaży określonych rzeczy itd.;
wniosek o powołanie biegłego sądowego w sytuacji, gdy wykazanie danej okoliczności wymaga wiadomości specjalnych, np. wad mechanicznych sprzętu, wartości rynkowej nieruchomości, wartości prac budowlanych itd.;
wniosek o zwolnienie z kosztów: składamy go razem z pozwem, jeżeli nasza sytuacja majątkowa nie pozwala na uiszczenie opłaty sądowej;
wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, gdy nie stać nas na opłacenie prawnika, który poprowadzi sprawę w sądzie.

Szykując się ze sprawą na kogoś, warto zwrócić się z prośbą do kancelarii adwokackiej, by pomogła przygotować właściwy pozew. Niezależnie od tego warto wiedzieć, jakie elementy ma zawierać taki dokument. W podobnej sytuacji był rolnik, który kupił wadliwą bronę - kliknij.
Mając w ręku prawomocny wyrok kończący postępowanie zainicjowane pozwem, możemy sprawę skierować do komornika celem przymusowego wyegzekwowania zasądzonych należności.
Adw. Łukasz Opaliński
Podstawa prawna: art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego 


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Łukasz Opaliński

adw. Łukasz Opaliński

Łukasz Opaliński, adwokat, prawnik Dolnośląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Aktualności

PSL proponuje fundusz stabilizacji dochodów

Opozycja proponuje powołanie funduszu, który będzie wypłacał rolnikom maksymalnie 70% rekompensat za utracone dochody. Pieniądze na ten cel będą naliczane w punktach skupu oraz z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

czytaj więcej
Gospodarstwo

Od 2027 zakaz hodowli futerkowych?

Zakaz hodowli zwierząt w celu produkcji futer- ustawa wprowadzająca taki stan rzeczy od początku 2027 roku została przedstawiona w Sejmie. Jej treść zakłada system stopniowego wprowadzania w celu obniżenia sum odszkodowań dla rolników, jak i odpraw dla pracowników. Takie założenia zostały przedstawione w tekście przez Partię Zielonych.

czytaj więcej
Gospodarstwo

Czy będzie dekoncentracja hodowli zwierząt?

Czy będzie dekoncentracja hodowli zwierząt w Polsce? Inspekcja Weterynaryjna i ministerstwo rolnictwa przyznają, że problem jest i trzeba go rozwiązać. Stąd planowane zmiany przepisów, aby nie dochodziło ogromnego zagęszczenia produkcji świń czy drobiu w jednym regionie kraju.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)