Leasing lub kredyt na sprzęt rolniczy: skutki podatkowe
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Leasing lub kredyt na sprzęt rolniczy: skutki podatkowe

16.01.2021autor: Weronika Chuchla

Zakup sprzętu rolniczego to niemal zawsze spory wydatek. Jak bardzo pomocny może okazać się leasing kredyt? W Agrarlex odpowiada Weronika Chuchla z TaxAGroup.

Z artykułu dowiesz się

  • Na czym polega leasing operacyjny?
  • Czym różni się o od leasingu finansowego?
  • Czy korzystniej wziąć kredyt na zakup środka trwałego zamiast leasing?
Leasing czy kredyt? Wybór odpowiedniego rozwiązania będzie istotny dla osób i spółek, które prowadzą gospodarstwa rolne, a ich działalność podlega podatkowi dochodowemu – np. z działów specjalnych produkcji rolnej. 
Z kolei odpowiedni dobór finansowania sprzętu rolniczego nie będzie miał wielkiego znaczenia dla osób, które prowadzą działalność rolniczą i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Skutki podatkowe każdego z rozwiązań nie wpłyną na ich rozliczenie. 


Dostępne umowy leasingu

Na rynku istnieją umowy leasingu przystosowane do potrzeb gospodarstwa rolnego, w których przedmiotem leasingu mogą być maszyny i urządzenia rolnicze.
Poprzez umowę leasingu rozumie się umowę, na mocy której jedna ze stron, nazwana finansującym (leasingodawcą), zobowiązuje się do oddania rzeczy korzystającemu do jej odpłatnego używania lub używania i pobierania pożytków przez określony czas. Do najpopularniejszych umów leasingu zalicza się leasing operacyjny oraz leasing finansowy. 

r e k l a m a

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to umowa, w której przedmiot leasingu należy do majątku leasingodawcy – nie następuje przeniesienie własności na korzystającego. Oznacza to, że rolnik, który potencjalnie zdecyduje się na taką formę umowy nie będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytego sprzętu. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy do leasingodawcy.  

Aby móc uznać umowę leasingu za leasing operacyjny powinny zostać spełnione następujące warunki:
  • umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, który stanowi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  • suma ustalonych opłat netto z tytułu umowy leasingu odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego, który jest przedmiotem umowy. 
Jeżeli umowa została zakwalifikowana jako leasing operacyjny, rolnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych całość opłat leasingowych (bez podatku VAT).
Na gruncie podatku od towarów i usług umowa leasingu operacyjnego jest natomiast postrzegana jako świadczenie usług. W związku z tym, o ile przedmiot umowy, czyli np. maszyna rolnicza, będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, korzystający będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego. 
Należy dodać, że po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, korzystający ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po ustalonej wcześniej cenie, która może być niższa od ceny rynkowej.

Leasing finansowy

Leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego kilkoma rzeczami. W leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku korzystającego, w związku z czym to korzystający jest obowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 

To właśnie odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty podatkowe po stronie korzystającego. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu można też zaliczyć część odsetkową raty leasingowej – pozostała część raty, która stanowi spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu nie będzie kosztem podatkowym.   

Leasing finansowy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest traktowany jako dostawa towarów, a nie usługa. Podatek VAT płaci się w całości przy pierwszej racie leasingowej i podlega on odliczeniu pod warunkiem, że przedmiot umowy wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych.

Przy zawieraniu umowy leasingu finansowego, strony umowy mogą zdecydować się na zapis o tym, że wraz z opłaceniem ostatniej raty leasingowej, przedmiot umowy, którym może być np. maszyna rolnicza, stanie się własnością leasingobiorcy. 

Finansowanie sprzętu rolniczego za pomocą środków z kredytu 

Rolnicy poza umową leasingu mogą zdecydować się też na zakup sprzętu rolniczego posiłkując się kredytem.
Umowa kredytu stanowi zobowiązanie banku do oddania kredytobiorcy na określony czas danej kwoty środków pieniężnych, które mają zostać przeznaczone na ustalony wcześniej cel. W zamian kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z otrzymanej kwoty zgodnie z zapisami umowy, a ponadto do zwrotu kwoty kredytu w określonych terminach wraz z odsetkami oraz prowizją.

W związku z zakupem sprzętu rolniczego należy określić jego wartość początkową, która co do zasady stanowić będzie cenę nabycia, powiększoną o pozostałe koszty związane z zakupem. Wśród tych kosztów znajdują się m.in. odsetki oraz prowizje od kredytów zaciągniętych na finansowanie zakupu środka trwałego.
Wartość początkową środka trwałego będą powiększać tylko te odsetki, które zostały naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania. 
Po przekazaniu do używania środka trwałego sfinansowanego kredytem oraz wprowadzeniu go do ewidencji, zgodnie z przepisami prawa podatkowego kosztami uzyskania przychodu będą mogły być odsetki, które zostały zapłacone. Sama kwota kredytu podlega natomiast zwrotowi i nie może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. 

Ocena rozwiązań

Spośród form finansowania wskazanych w artykule za najpopularniejszą uważa się leasing operacyjny. Będzie on korzystny przede wszystkim dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, natomiast dla gospodarstwa rolnego, które rozlicza się ryczałtem, lepszym rozwiązaniem może okazać się leasing finansowy lub kredyt.

Wybór formy finansowania sprzętu rolniczego zależy od wielu czynników oraz indywidualnej sytuacji danej osoby lub spółki – każde z rozwiązań może mieć swoje wady i zalety.
Należy pamiętać, że w każdej z przedstawionych form wystąpią koszty, jednak skutki podatkowe wywołane przez każdą z nich będą odmienne. Dobór najlepszego rozwiązania powinien więc nastąpić w oparciu o sposób rozliczenia, cele oraz możliwości finansowe danej osoby lub spółki.

Weronika Chuchla
Tax Advisors Group
Podstawa prawna:
  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej

Fot. Claas
autor Weronika Chuchla

Weronika Chuchla

Weronika Chuchla, Tax Advisors Group sp. z o.o.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podatki w rolnictwie

Kasa fiskalna w rolnictwie: kiedy konieczna, a kiedy nie?

Każda osoba lub firma prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o ustawie o VAT – a za taką uznawana jest również działalność rolnicza – powinna ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej.

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Faktura VAT: co powinna posiadać?

Faktura stanowi dokument księgowy odzwierciedlający realizowane transakcje i umożliwiający właściwe ujęcie ich w księgach wystawcy i odbiorcy. Co trzeba wiedzieć o prawidłowym wystawianiu faktur?

czytaj więcej
Finanse

Będzie łatwiej o prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej?

Trwa legislacyjna ofensywa posła Jarosława Sachajko. Tym razem do Sejmu został złożony projekt ustawy, który daje możliwość częściowego używania siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w obrębie zabudowań zagrodowych.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.