Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex

25.02.2021autor: Roman Włodarz

Stop! Nie chcę już więcej, by na moim terenie polowali myśliwi. Robią więcej szkód, niż zwierzyna, której mają pilnować – i takie głosy spływają do redakcji Agrarlex. A zatem, jak przygotować zakaz polowania na swym gruncie?

Z artykułu dowiesz się

 • Czy rolnik może zażądać zakazu polowania na swoim gruncie?
 • Do kogo przekazać formalnie zakaz polowania?
 • Jak sporządzić sprzeciw przeciwko polowaniu zbiorowemu na swym terenie?
Żądanie zakazu polowania może złożyć wyłącznie osoba fizyczna – właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Zatem każdy rolnik, który nie życzy sobie wizyt myśliwych na swych polach, może taki zakaz ogłosić.

Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości:
 • jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, 
 • wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci,
 • składa się w formie pisemnego oświadczenia,
 • zakaz może być cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania. 

Oświadczenie do starosty

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed swoim starostą. 

r e k l a m a
Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia. 
Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne: 
 • od dnia następującego po dniu jego złożenia – w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego; 
 • od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego – w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego; 
 • od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania. 

Starosta działa z automatu

Co robić, gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania?
Z automatu starosta zobowiązany jest wtedy zawiadomić organ właściwy do wydzierżawienia obwodu albo ministra środowiska. 
Wówczas to oni zawiadamiają dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego o takim oświadczeniu rolnika. Uwaga – tu pojawia się jednak możliwość cofnięcia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania z powodów epizootycznych.

Planowanie zbiorowe stop

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
Sprzeciw może dotyczyć polowania zbiorowego o terminie którego organizator zawiadomił właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Informacja o takim polowaniu jest potem zwykle podana do wiadomości publicznej nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji przez wójta/burmistrza/prezydenta, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy. 
Rolnik, sprzeciwiając się polowaniu, pisemnie podaje:
 • nieruchomość, której dotyczy sprzeciw przez podanie dokładnego adresu, 
 • w przypadku, gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu,
 • wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem,
 • dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
Roman Włodarz
Podstawa prawna:
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r.
 • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

Do pobrania także formularze:
 1. Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawie
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania
 3. Protokół oględzin odwołanie do nadleśniczego
 4. Protokół oględzin Skarb Państwa
 5. Protokół szacowania ostatecznego
 6. Protokół szacowania ostatecznego odwołanie do nadleśniczego
 7. Protokół szacowania ostatecznego Skarb Państwa
 8. Zgłoszenie daty zbioru plonach
 9. Zgłoszenie szkody w zebranych płodach
 10. Oświadczenie zakaz polowania zbiorowego
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo łowieckie

Zapowiada się reforma W PZŁ. Będzie więcej myśliwych?

Szykują się spore zmiany w prawie łowieckim, których celem jest zwiększenie liczby myśliwych. Rząd chce m.in. włączyć myśliwych niezrzeszonych do kół oraz likwidować te koła, które nie realizują polityki państwa w zakresie odstrzałów.

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Szacowanie strat po nowemu. Ma być łatwiej

Szykują się zmiany w zasadach zgłaszania strat wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie lub bobry. Ma być prościej, krócej i bez niepotrzebnej biurokracji.

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Płoszenie zwierzyny: czy można strzelać z armatki hukowej?

Żerowanie zwierzyny leśnej i dzikiego ptactwa można ograniczyć przez używanie armatek hukowych. Czy takie urządzenie wymaga pozwolenia? Czy używanie zwykłych petard też wymaga zezwolenia? – pytają Agrarlex rolnicy z Dolnośląskiego.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)