Szacowanie strat po nowemu. Ma być łatwiej
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Szacowanie strat po nowemu. Ma być łatwiej

07.07.2021

Szykują się zmiany w zasadach zgłaszania strat wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie lub bobry. Ma być prościej, krócej i bez niepotrzebnej biurokracji.

Do konsultacji społecznych zostało skierowane rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

- Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie usprawnień w prowadzeniu postępowań dotyczących przyznawania i wypłaty odszkodowań, a także wprowadzenie zmian do przepisów, które podczas stosowania okazały się nieprecyzyjne lub niepotrzebne – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Termin oględzin szkód jest ustalany telefonicznie

Propozycja zmian była podyktowana chęcią zmniejszeniem obciążenia biurokratycznego organów administracji i skróceniem czasu prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkody wywołanej przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie lub bobry. W tym celu rozszerzono i doprecyzowano możliwość stosowania telefonicznego ustalania terminu oględzin. Dotychczasowe przepisy mówiły, że termin oględzin szkody należy ustalić z poszkodowanym (nie wskazano, w jaki sposób), a następnie poinformować poszkodowanego na piśmie o planowanym terminie nie później niż na 2 dni przed dniem oględzin. Powodowało to to brak elastyczności w planowaniu wyjazdów terenowych, gdyż w praktyce wiąże się z koniecznością wysłania zawiadomienia na ok. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem i tym samym utrudnia lub uniemożliwia dobieranie celów wyjazdów 
(zaplanowanie oględzin dla kilku spraw w tej samej okolicy, w tym samym dniu).

r e k l a m a
Proponowane zmiany umożliwiają dokonanie uzgodnienia telefonicznego terminu oględzin na dwa dni przed terminem doprecyzowują sytuacje, w których uzgodnione oględziny nie mogą się odbyć z winy organu lub z winy z powodu nieobecności poszkodowanego.

Oględziny szkód odbywają się tylko z poszkodowanym

Projekt rozporządzenia wyklucza możliwość prowadzenia oględzin bez obecności poszkodowanego lub jego pełnomocnika, co było możliwe w dotychczasowym brzmieniu rozporządzenia. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zminimalizowania możliwości zebrania niepełnego materiału dowodowego, co będzie skutkowało skutecznym podważeniem wyników szacowania na drodze cywilnoprawnej.

Czy dzierżawcy muszą przedkładać zgodę właściciela gruntu na pobranie odszkodowania?

Ponadto w celu uniknięcia ewentualnych sporów, komu przysługuje odszkodowanie w przypadku, gdy grunty są dzierżawione, a posiadane dokumenty tego nie precyzują, wprowadzono wymóg przedkładania zgody właściciela gruntu na pobranie odszkodowania przez korzystającego gospodarczo z gruntu.

Wniosek bez rozpatrzenia

Ministerstwo klimatu i środowiska proponuje także wprowadzić możliwość pozostawienia wniosku bez rozpoznania w przypadku, gdy wniosek został złożony po upływie terminu na jego złożenie. Pod rządami obecnych przepisów zdarzało się zgłoszeniu szkody polegającej na zagryzieniu przez wilki zwierząt z rocznym opóźnieniem. Nie dość, że nie można było wprost odmówić naliczenia odszkodowania (które w tej sytuacji jest niemożliwe do oszacowania), to jeszcze konieczny był wyjazd na oględziny.

Czas na zgłoszenie szkody

Zmiana w doprecyzowaniu czasu na zgłoszenie szkody jest szczególnie istotna w odniesieniu do zwierząt, w pasiece oraz w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb. W tego rodzaju szkodach istnieje bowiem duże ryzyko szybkiego zatarcia się śladów i dowodów wskazujących przyczynę oraz „sprawcę” powstania szkody. Ponadto w przypadku szkód wyrządzonych w pogłowiu zwierząt istnieje konieczność szybkiej utylizacji padłych zwierząt. Szybkie zgłoszenie szkody pośrednio może świadczyć również o ciągłym doglądaniu zwierząt.

Czas zgłoszenia jest również istotny przy szkodach w uprawach i płodach rolnych i plonach na użytkach zielonych, gdyż szkody te można potwierdzić jedynie w okresie zbiorów i wegetacji.

Ile czasu na złożenie wniosku szkód wyrządzonych przez bobry

Określenie czasu na złożenie wniosku w pozostałych przypadkach pozwoli uniknąć sytuacji, gdy długi upływ czasu powoduje zwielokrotnienie powstałej szkody. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku działalności bobrów, powodującej zalania terenów, gdzie należałoby pilnie podjąć działania związane z obniżeniem poziomu wody. Zaproponowany maksymalny czas na złożenie wniosku w tych przypadkach – 30 dni i 6 miesięcy (w przypadku drzew nieowocowych) nie powinien sprawiać trudności poszkodowanym, a pozwoli również na usprawnienia w szacowaniu i wypłacie odszkodowań.

Czy możliwa jest odmowa wypłaty odszkodowania?

MKiŚ proponuje także wprowadzić możliwość odmowy wypłaty odszkodowania już na etapie rozpatrywania wniosku, a przed dokonaniem oględzin. Niekiedy zdarzają się bowiem sytuacje, że już na podstawie złożonego wniosku można stwierdzić, że odszkodowanie jest nienależne, co powinno skutkować możliwością zaprzestania działań. W tej chwili, w takich sytuacjach właściwy organ, pomimo wiedzy, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, jest zobowiązany do dokonania oględzin, co generuje niepotrzebne koszty i zwiększa wymiar czasu pracy niezbędny do obsługi takiej sprawy.

WK
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo łowieckie

Zapowiada się reforma W PZŁ. Będzie więcej myśliwych?

Szykują się spore zmiany w prawie łowieckim, których celem jest zwiększenie liczby myśliwych. Rząd chce m.in. włączyć myśliwych niezrzeszonych do kół oraz likwidować te koła, które nie realizują polityki państwa w zakresie odstrzałów.

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Płoszenie zwierzyny: czy można strzelać z armatki hukowej?

Żerowanie zwierzyny leśnej i dzikiego ptactwa można ograniczyć przez używanie armatek hukowych. Czy takie urządzenie wymaga pozwolenia? Czy używanie zwykłych petard też wymaga zezwolenia? – pytają Agrarlex rolnicy z Dolnośląskiego.

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex

Stop! Nie chcę już więcej, by na moim terenie polowali myśliwi. Robią więcej szkód, niż zwierzyna, której mają pilnować – i takie głosy spływają do redakcji Agrarlex. A zatem, jak przygotować zakaz polowania na swym gruncie?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)