Twoje prawo do protestu cz. 2: obowiązki gminy
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Twoje prawo do protestu cz. 2: obowiązki gminy

24.01.2021autor: Roman Włodarz

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Jakie zadania ma gmina w sprawie protestu? Oto pytania, które na kanwie jesiennych strajków z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Jaką rolę odgrywa Twoja gmina w organizacji rolniczego protestu?
 • Jakiej pomocy możesz oczekiwać od gminy jako organizator protestu?
 • Kogo powiadamia gmina?
Jakie zadania ma gmina w sprawie protestu? Oto pytania, które na kanwie jesiennych strajków z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.
Oto prawa i obowiązki organu gminy (rady, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie organizacji zgromadzeń na ich terenie:
 1. Przyjmowanie zgłoszeń zgromadzeń zwykłych i w trybie uproszczonym.
 2. Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia zgromadzenia na formularzu wg podanego wzoru.
 3. Wzywanie organizatora do uzupełnienia wniosku/wniosków.
 4. Rejestracja złożonych zawiadomień z uwzględnieniem daty i godziny złożenia zgłoszenia. Jest to w celu ustalenia ewentualnego pierwszeństwa dla kilku zgromadzeń mających się odbyć w tym samym miejscu i czasie.
 5. Organ gminy po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia te dane niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 6. Organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji, o organizowanym zgromadzeniu. Ponadto w przypadkach zgromadzeń w pobliżu ambasad, obiektów rządowych, Sejmu i Senatu oraz jednostek wojskowych, organizator informuje także ministra spraw zagranicznych, Komendanta SOP, Komendanta Straży Marszałkowskiej i Żandarmerię Wojskową .
 7. Wzywanie organizatora/organizatorów zgromadzeń nie później niż na 120 godzin przed terminem zgromadzenia do stawienia się na rozprawie administracyjnej. Ma to miejsce w przypadku dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami. Chodzi o to, by ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. O pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień.
 8. Organ gminy może przedstawić propozycję zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia.
 9. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli: 
 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; 
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadku odległości mniejszej niż 100 m  lub gdy na rozprawie administracyjnej organizatorzy nie uzgodnili zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia;
 • zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

r e k l a m a
Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia. Organ gminy informuje organizatora zgromadzenia o wyznaczeniu swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który zawiera: 

 • określenie funkcji przewodniczącego zgromadzenia;
 • zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia; 
 • podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;
 • pieczęć organu gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.  Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia ww. okoliczności.

Rada Gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń „zwykłych” i cyklicznych nie wymaga zawiadomienia.

Roman Włodarz
Wzory zgłoszeń zgromadzeń - na przykładzie Miasta Warszawa.
Postępowanie zwykłe – wymagane dokumenty:
Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym
Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator)
Postępowanie uproszczone – wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone
Wnioski do pobrania - poniżej.

Podstawa prawna: 
Ustawia Prawo o zgromadzeniach

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku. Kogo i kiedy można wydziedziczyć?

Rodzice podzielili ziemię między mnie i brata. Sobie zostawili niecały hektar z działką siedliskową i budynkami. Ojciec umarł w zeszłym roku, mama jest ciężko chora. Tylko ja z żoną opiekowaliśmy się obojgiem rodziców, a teraz mamą. Brat ich odwiedzał raz na rok, a teraz domaga się spadku po ojcu. Czy ma do niego takie samo prawo jak ja? Czy mnie nie należy się większy udział z racji opieki nad rodzicami?

czytaj więcej
Prawo do strajku

Twoje prawo do protestu cz. 3: protest rolniczy „zwykły”

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Jakie są prawa i obowiązki organizatora zgromadzenia w postępowaniu „zwykłym”? Oto pytania, które na kanwie jesiennych strajków z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

czytaj więcej
Prawo do strajku

Twoje prawo do protestu cz. 1: zanim Policja spałuje

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Kiedy Policja może wkroczyć do akcji? Oto pytania, które na kanwie jesiennych protestów z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)