Twoje prawo do protestu cz. 2: obowiązki gminy
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Twoje prawo do protestu cz. 2: obowiązki gminy

24.01.2021autor: Roman Włodarz

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Jakie zadania ma gmina w sprawie protestu? Oto pytania, które na kanwie jesiennych strajków z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Jaką rolę odgrywa Twoja gmina w organizacji rolniczego protestu?
 • Jakiej pomocy możesz oczekiwać od gminy jako organizator protestu?
 • Kogo powiadamia gmina?
Jakie zadania ma gmina w sprawie protestu? Oto pytania, które na kanwie jesiennych strajków z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.
Oto prawa i obowiązki organu gminy (rady, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie organizacji zgromadzeń na ich terenie:
 1. Przyjmowanie zgłoszeń zgromadzeń zwykłych i w trybie uproszczonym.
 2. Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia zgromadzenia na formularzu wg podanego wzoru.
 3. Wzywanie organizatora do uzupełnienia wniosku/wniosków.
 4. Rejestracja złożonych zawiadomień z uwzględnieniem daty i godziny złożenia zgłoszenia. Jest to w celu ustalenia ewentualnego pierwszeństwa dla kilku zgromadzeń mających się odbyć w tym samym miejscu i czasie.
 5. Organ gminy po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia te dane niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 6. Organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji, o organizowanym zgromadzeniu. Ponadto w przypadkach zgromadzeń w pobliżu ambasad, obiektów rządowych, Sejmu i Senatu oraz jednostek wojskowych, organizator informuje także ministra spraw zagranicznych, Komendanta SOP, Komendanta Straży Marszałkowskiej i Żandarmerię Wojskową .
 7. Wzywanie organizatora/organizatorów zgromadzeń nie później niż na 120 godzin przed terminem zgromadzenia do stawienia się na rozprawie administracyjnej. Ma to miejsce w przypadku dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami. Chodzi o to, by ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. O pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień.
 8. Organ gminy może przedstawić propozycję zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia.
 9. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli: 
 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; 
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadku odległości mniejszej niż 100 m  lub gdy na rozprawie administracyjnej organizatorzy nie uzgodnili zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia;
 • zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

r e k l a m a
Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia. Organ gminy informuje organizatora zgromadzenia o wyznaczeniu swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który zawiera: 

 • określenie funkcji przewodniczącego zgromadzenia;
 • zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia; 
 • podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;
 • pieczęć organu gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.  Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia ww. okoliczności.

Rada Gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń „zwykłych” i cyklicznych nie wymaga zawiadomienia.

Roman Włodarz
Wzory zgłoszeń zgromadzeń - na przykładzie Miasta Warszawa.
Postępowanie zwykłe – wymagane dokumenty:
Zawiadomienie  o zgromadzeniu publicznym
Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator)
Postępowanie uproszczone – wymagane dokumenty:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone
Wnioski do pobrania - poniżej.

Podstawa prawna: 
Ustawia Prawo o zgromadzeniach

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku. Kogo i kiedy można wydziedziczyć?

Rodzice podzielili ziemię między mnie i brata. Sobie zostawili niecały hektar z działką siedliskową i budynkami. Ojciec umarł w zeszłym roku, mama jest ciężko chora. Tylko ja z żoną opiekowaliśmy się obojgiem rodziców, a teraz mamą. Brat ich odwiedzał raz na rok, a teraz domaga się spadku po ojcu. Czy ma do niego takie samo prawo jak ja? Czy mnie nie należy się większy udział z racji opieki nad rodzicami?

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowanie za szkody łowieckie – krok po kroku

Ile mam dni do odwołania po wydaniu protokołu szacowania szkód łowieckich? Do kogo mam się odwołać? Ostatnio przegapiłem terminy, ale więcej już tego błędu nie popełnię –pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Łańcuta w woj. podkarpackim.

czytaj więcej
Myśliwy na polu rolnika

Czy możesz zakazać wejścia myśliwego na Twoje pole?

Myśliwi z lokalnego koła łowieckiego bezkarnie hulają po moich polach. Miejscami potrafią nawet zniszczyć fragment pola, jadąc swoimi wypasionymi jeepami. Przyjeżdżają sobie na zabawę ze strzelbą i nie tylko. Czy naprawdę nie ma na nich siły? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Gorzowa Wlkp.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.