Twoje prawo do protestu cz. 3: protest rolniczy „zwykły”
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Twoje prawo do protestu cz. 3: protest rolniczy „zwykły”

09.02.2021autor: Roman Włodarz

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Jakie są prawa i obowiązki organizatora zgromadzenia w postępowaniu „zwykłym”? Oto pytania, które na kanwie jesiennych strajków z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Jakie są prawa i obowiązki organizatora zgromadzenia w postępowaniu „zwykłym”?
 • Co organizator musi dołączyć do zawiadomienia swej gminy o proteście?
 • Jakie są prawa i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia?
 • Czy przewodniczącym zgromadzenia może być organizator?
Jakie są prawa i obowiązki organizatora zgromadzenia w postępowaniu „zwykłym”? Oto pytania, które po jesiennych strajkach z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.
 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.  
 2. Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie.
 3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Organizator wyznacza przewodniczącego zgromadzenia.
 5. Organizator składa zawiadomienie na formularzu udostępnionym przez organ gminy na stronie internetowej i podaje informacje. Jakie? Oto one:
 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości;
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą; 
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim; 
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania;
 • przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia; 
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 
Co dołączyć do zawiadomienia?
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się: 
 • Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 • Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 • Na wezwanie organu gminy organizator uzupełnia braki formalne wniosku.
 • Na wezwanie organu gminy organizator omawia lub zmienia miejsce i czas zgromadzenia – w przypadku konfliktu pierwszeństwa z innym zgromadzeniem.
 • Na wezwanie organu gminy organizator uczestniczy w rozprawie administracyjnej. Niestawienie się organizatora zgromadzenia na rozprawę nie wstrzymuje jej przebiegu.
 • Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są zobowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.
 • Organizator ma prawo składania odwołania o decyzji o zakazie zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. 
 • Miejsce złożenia odwołania: bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 • Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. 
 • Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia i organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 • Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania. 
 • Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. 
 • Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. 
 • Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania. Postanowienie uwzględniające odwołanie podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. 
Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

r e k l a m a
Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. 

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

Prawa i obowiązki organizatora zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym

Prawa i obowiązki organizatora zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym – tu nie powołuje się przewodniczącego gromadzenia.
1. Organizator ocenia, czy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji – jest to podstawowe kryterium stosowania procedury uproszczonej.

2. Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając:

imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim; 
datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia; 
ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.  Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
3. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia. 
4. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie,  jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.
5. Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

Prawa i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia

Prawa i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia – dotyczy to wyłącznie zgromadzeń w postępowaniu „zwykłym” – zgromadzenia w trybie uproszczonym nie mają formalnego przewodniczącego.
1. Przewodniczącym jest osoba wyrażająca zgodę na piśmie o przyjęciu zobowiązań. Może to być organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia. Może być też nim osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja.
2. Przewodniczący zgromadzenia (wraz z organizatorem) są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.
3. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy, który został wyznaczony jako przedstawiciel gminy na zgromadzeniu lub funkcjonariuszami Policji w przypadku ich przybycia na miejsce zgromadzenia.
4. Przewodniczący zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.
5. Przewodniczący zgromadzenia żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej).
6. Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.
Roman Włodarz
Podstawa prawna: Ustawia Prawo o zgromadzeniach
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo do strajku

Twoje prawo do protestu cz. 2: obowiązki gminy

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Jakie zadania ma gmina w sprawie protestu? Oto pytania, które na kanwie jesiennych strajków z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

czytaj więcej
Prawo do strajku

Twoje prawo do protestu cz. 1: zanim Policja spałuje

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Kiedy Policja może wkroczyć do akcji? Oto pytania, które na kanwie jesiennych protestów z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)