Wyłączenia obszarów z obwodów łowieckich: skutki
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Wyłączenia obszarów z obwodów łowieckich: skutki

27.01.2021autor: Roman Włodarz

W kraju jest ponad 100 przypadków wyłączenia określonych terenów z obwodów łowieckich. Właściciele pól nie chcieli bowiem, by po ich własności buszowali myśliwi z lokalnych kół łowieckich. Większość jednak terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich jest wyłączona ustawowo – podaje Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Co nie chodzi w skład obwodu łowieckiego?
 • Jakie są obszary wyłączone fakultatywnie z obwodów łowieckich?
 • Kto płaci odszkodowanie na obszarach wyłączonych z obwodów łowieckich?
Skarb Państwa odpowiada za szkody łowieckie, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Skarb Państwa odpowiada też za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 
Za szkody łowieckie wyrządzane na obszarach: 
 • obwodów łowieckich leśnych – odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa; 
 • obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. 
Za szkody łowieckie na obszarach wyłączonych z obwodów, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Oględzin i szacowania szkód ww. dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

Obszary wyłączone fakultatywnie z obwodów łowieckich

W stanie prawnym do 3 marca 2021 roku obszary wyłączone fakultatywnie z obwodów łowieckich:
 • całe obwody, 
 • wydzielone działki geodezyjne, 
 • wydzielone obręby geodezyjne,
 • mogą być określone w wyrokach WSA o unieważnieniu w części dotychczasowych uchwał sejmików wojewódzkich o podziale obwodów. 
Wyroki te są wydawane z odwołań osób fizycznych lub prawnych, a także wspólnot gruntowych, które w ten sposób realizują w swoim interesie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 roku o ograniczeniu praw właścicielskich w związku z zapisami Prawa Łowieckiego. 
Na jesieni 2020 r. znanych było ponad 100 takich przypadków w kraju, w tym unieważnienia w części uchwał sejmików o podziale obwodów dotyczące także całych obwodów łowieckich. 
Sytuacja prawna po wyroku WSA w ww. sprawach uniemożliwia dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich prowadzenie na wyłączonych obszarach jakiejkolwiek gospodarki łowieckiej, w szczególności polowania. 
r e k l a m a

Kto płaci odszkodowanie na obszarach wyłączonych z obwodów łowieckich?

Niestety, jest luka prawna utrudniająca wskazanie osoby odpowiedzialnej za szacowanie i wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na takich obszarach. 
Do czasu uchwalania nowego podziału obwodów łowieckich przez Sejmiki, właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu rolnego, by wyłączyć swój grunt z obwodu łowieckiego – nie ma innych możliwości, oprócz złożenia wniosku o unieważnienie (obecnych) uchwał o podziale obwodów do WSA. 
Do 31 marca 2021 roku, w procedurze uchwalania podziału obwodów łowieckich, właściciel lub użytkownik wieczysty mogą wnieść uwagi do projektu uchwały w formie żądania wyłączenia swoich gruntów z obwodu z podaniem przyczyn. 
Ewentualne wyłączenie gruntu z obwodu następuje po ocenie, czy takie wyłączenia utrudnią prowadzenie na gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. 
Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – także wbrew woli właściciela lub użytkownika wieczystego – korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. 
Z roszczeniem odszkodowawczym można wystąpić w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku o podziale obwodów. Roszczenie powinno być wiarygodne i udokumentowane, co w warunkach specyfiki prowadzenia gospodarki rolnej i łowieckiej będzie utrudnione. Konsekwencją wyłączenia gruntów z obwodu łowieckiego na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego jest brak prawa do odszkodowań za szkody łowieckie na tych terenach.

Nie wchodzą w skład obwodu 

Nie wchodzą w skład obwodu: 
 • Parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania. 
 • Tereny w granicach administracyjnych miast – jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich.
 • Tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości.
 • Budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń. 
 • Na terenach wchodzących w skład obwodu łowieckiego odszkodowania za szkody łowieckie odpowiada zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego.
 • Na terenach wyłączonych za obwody odpowiada właściwy Park Narodowy, właściwy nadleśniczy, a najczęściej marszałek lub wojewoda. 
Obszary te są odpowiednio zaznaczone na załączniku graficznym do uchwały sejmiku o podziale obwodów łowieckich. Wyłączenie ustawowe z obwodów nie pozbawia właściciela lub posiadacza gruntu rolnego prawa do odszkodowania za szkody łowieckie, natomiast przenosi obowiązek szacowania i wypłaty odszkodowania na inny niż koło łowieckie organ. 

Roman Włodarz
Podstawa prawna:
 • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 roku

Do pobrania także formularze:
 1. Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawie
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania
 3. Protokół oględzin odwołanie do nadleśniczego
 4. Protokół oględzin Skarb Państwa
 5. Protokół szacowania ostatecznego
 6. Protokół szacowania ostatecznego odwołanie do nadleśniczego
 7. Protokół szacowania ostatecznego Skarb Państwa
 8. Zgłoszenie daty zbioru plonach
 9. Zgłoszenie szkody w zebranych płodach
 10. Oświadczenie zakaz polowania zbiorowego
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawo łowieckie

Koło łowieckie: rozwiązać natychmiast!

Jaka jest możliwość rozwiązania danego koła łowieckiego? Takie pytania docierają do redakcji Agrarlex od rolników, nie zadowolonych z prawidłowej realizacji gospodarki łowieckiej przez swe lokalne koła.

czytaj więcej
Obwód łowiecki

Wyłączenia obszarów z obwodów łowieckich: skutki

W kraju jest ponad 100 przypadków wyłączenia określonych terenów z obwodów łowieckich. Właściciele pól nie chcieli bowiem, by po ich własności buszowali myśliwi z lokalnych kół łowieckich. Większość jednak terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich jest wyłączona ustawowo – podaje Agrarlex.

czytaj więcej
Myśliwy na polu rolnika

Czy mogę wygonić myśliwych i zabronić polowań na mym polu?

Czy mogę zażądać wyłączenia swych pól z obwodu łowieckiego? Czy mogę zabronić myśliwym polowania na moich polach? Co mogę, a czego nie mogę w zakresie szkód łowieckich? – pytają rolnicy redakcję Agrarlex.  

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)