Odpady z działalności rolniczej: co odbierze gmina, a co nie?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Odpady z działalności rolniczej: co odbierze gmina, a co nie?

13.01.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Na nowy rok w sam raz przyda się przypomnienie Agrarlex o klasyfikacji odpadów i śmieci. Nie każdy odpad podlega recyklingowi, nie każdy śmieć jest odpadem.

Z artykułu dowiesz się

 • Jakie przepisy organizują rynek odpadów?
 • Które z odpadów rolniczych można uznać za komunalne?
 • Które odpady są niekomunalnymi i wymagają osobnych umów na wywóz?
Zmiany w rolnictwie, to nie tylko mechanizacja, nowoczesny sprzęt, wydajne maszyny i wzrost plonów. To również mnóstwo odpadów: opakowań plastikowych i szklanych, zużytych olejów i smarów, odpady budowlane, gruz itp. Do tego dochodzą odpady domowe – spożywcze, zużyte meble, makulatura...  Jest tego mnóstwo, a tylko część można zgodnie z prawem zagospodarować w obejściu. Reszta powinna zostać zwrócona. To nasza rola zadbać o środowisko i zdrowie nasze i naszych bliskich.
W Polsce funkcjonuje kilka przepisów kwalifikujących odpady. Najnowszym jest rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Określa ono katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. 
Jedną z grup wymienionych w rozporządzeniu są odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (kod 02). W grupie tej zawarte jest kilka podgrup. 

Ustawa o odpadach

r e k l a m a
Podstawowym przepisem jest ustawa o odpadach z 2012 r. Klasyfikuje ona odpady przez zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju. Uwzględnia się przy tym:
 • źródło ich powstawania; 
 • właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, 
 • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Jak postępować z odpadami?

Wg ustawy o odpadach za odpady komunalne uważa się te, powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji). Także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 
Odbiór tych odpadów zapewnia właściwa gmina. Zadania gmin w zakresie odpadów i szeroko pojętej czystości i porządku określone są przede wszystkim w ustawie 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity 2020.1439). Wśród nich wymienić można następujące:
 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
 • tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
Do gminy należy zatem zapewnienie miejsc składowania odpadów komunalnych: 
 • odpadów niebezpiecznych, 
 • przeterminowanych leków i chemikaliów, 
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużytych baterii i akumulatorów, 
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon, 
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.

A co dla rolnictwa?

Nie budzi więc wątpliwości sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. Problem pojawia się przy odpadach niekomunalnych powstałych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, takich jak: 
 • sznurki i siatki polietylenowe, 
 • oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe, 
 • folie kiszonkarskie i z tuneli foliowych, agrowłókniny, worki po nawozach i środkach ochrony roślin, zużyte szkło ze szklarni, 
 • zużyte świetlówki, baterie i akumulatory, 
 • pojemniki i skrzynki z tworzyw sztucznych, 
 • przeterminowane środki ochrony roślin, farby, rozpuszczalniki, 
 • zwierzęta padłe i ubite z konieczności w wyniku chorób i profilaktyki weterynaryjnej, w tym tkanka zwierzęca o własnościach niebezpiecznych.
Niektóre z tych odpadów w małych ilościach mogą być przyjmowane przez punkty zbiórki selektywnej odpadów w gminie. Część z nich można zagospodarować we własnym zakresie, jak np. odpady roślinne, obornik itp. 
Co do reszty natomiast rolnik powinien zawrzeć odrębne umowy z podmiotami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i specjalistyczny transport. 
Informacje dotyczące sposobu odbioru odpadów i rozmieszczenia punktów w danej gminie zawarte są na stronach internetowych urzędów. 

Adw. Mikołaj Pomin
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
 • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

Fot. Pixabay
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Utylizacja odpadów

Kolejna nowelizacja ustawy śmieciowej

Recykling odpadów tak, ale na ile frakcji? Nowe kadry za śmiecenie na polach i w lesie – tak, ale jakie kary? Czytaj w Agrarlex.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)