Obowiązkowa od 2023 roku definicja rolnika aktywnego
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Obowiązkowa od 2023 roku definicja rolnika aktywnego

05.07.2022autor: wk

Od przyszłego roku w życie wejdzie obowiązkowa definicja rolnika aktywnego zawodowo, dzięki której możliwe będzie staranie się o dopłaty bezpośrednie. Rząd wraz z UE dąży w ten sposób do zlikwidowania finansowania dużych podmiotów będących w posiadaniu ziemi, lecz które nie zajmują się produkcją rolną.

Ministerstwo rolnictwa ustosunkowało się do umieszczonych w stanowisku Dolnośląskiej Izby Rolniczej z 27 maja 2022 r. wniosków. Jedną z poruszonych na tamten czas spraw była definicja rolnika aktywnego.

Które brzmienie najlepsze?

Z wydanej przez MRiRW odpowiedzi dowiadujemy się, że od 2023 r. używanie definicji rolnika aktywnego będzie dla państw członkowskich obligatoryjne. W treści projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, który został skierowany do Komisji Europejskiej zaproponowano definicję o następującym brzmieniu: rolnicy, którzy za poprzedni rok otrzymali płatności bezpośrednie w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. euro będą automatycznie uznawani za aktywnych zawodowe.

W sytuacji, kiedy kwota płatności za ubiegły rok przekracza 5 tys. euro rolnik będzie kwalifikowany za aktywnego w przypadku, kiedy spełni wymóg nie prowadzenia żadnej z działalności wymienionej na poniższej liście:
  • administrowanie portami lotniczymi
  • administrowanie wodociągami
  • administrowanie trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi
  • świadczeniem usług przewozu kolejowego
  • świadczeniem usług w zakresie obrotu nieruchomościami

Pomimo to, osoba prowadząca działalność takiej kategorii może zostać zakwalifikowana jako rolnik aktywny nawet w sytuacji, gdy przekroczy próg 5 tys. euro, w przypadku kiedy udokumentuje, że:
  • jego przychód z działalności rolniczej wynosi minimum 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub
  • roczna kwota płatności bezpośrednich to co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej, lub
  • przewodnią działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej (w CEIDG działalność rolnicza tego rolnika została wskazana jako główna lub dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że wykonywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi główną działalność gospodarczą)  
r e k l a m a

Pokrzywdzony rolnik z Marszałkowskiej

W treści unijnych regulacji instytucja aktywnego rolnika zawodowo ma na celu wykluczenie z pomocy tych jednostek, które mając w posiadaniu dużych areałów ziemi rolnej nie zajmują się produkcja rolną. - Zjawisko to nie sprzyja prawidłowej dystrybucji środków finansowych w ramach wsparcia bezpośredniego, którego zasadniczym celem jest wsparcie dochodów rolników. Niekorzystny wpływ pobierania płatności przez osoby nie zajmujące się  produkcją rolną dotyczy w szczególności dużych podmiotów, które posiadając znaczne zasoby ziemi osiągają wysokie przychody z tego tytułu. Z tego względu działania związane z badaniem aktywności rolniczej proponuje się ograniczyć jedynie do gospodarstw największych. W pozostałych przypadkach efekt stosowania tego mechanizmu byłyby niewspółmiernie małe do poniesionych nakładów administracyjnych – wystosowała w treści pisma do Dolnośląskiej Izby Rolniczej Anna Gembicka -wiceminister rolnictwa.

WK
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Jak otrzymać dotacje na zalesienie gruntów rolnych i zadrzewienia śródpolne?

Od 20 czerwca do 29 lipca biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w lasy prywatne, a od 1 czerwca do 1 sierpnia na zalesianie i zadrzewienia śródpolne z PROW 2014–2020.

czytaj więcej
Przepisy prawne

NGO- co się zmieni w ich funkcjonowaniu?

Zobowiązanie organizacji pozarządowych do podawania do wiadomości informacji dotyczących wsparcia zdobytego z zagranicy to założenie projektu ustawy, którego przygotowaniem obecnie zajmują się posłowie Solidarnej Polski. W sytuacji, gdyby informacje te nie zostały przekazane, kary finansowe będą nałożone na organizacje, a w sytuacji ostatecznej- dany podmiot zostanie zlikwidowany.

czytaj więcej
Przepisy prawne

KE zdecydowała - w 2022 r. można produkować na ugorach!

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)