E-okienko dla rolnika, czyli składanie wniosków przez Internet
r e k l a m a
Partnerzy portalu

E-okienko dla rolnika, czyli składanie wniosków przez Internet

17.01.2022

Zamiast papierowych wniosków będzie szeroka możliwość składania ich przez Internet. Ministerstwo rolnictwa zapowiada rozwój usług cyfrowych dla rolników w ramach tzw. okienka dla rolników.

Rozwój usług cyfrowych dla rolników rozpoczął się w kwietniu zeszłego roku na mocy porozumienia zawartego między MRiRW a Kancelarią Premiera.

 

E-usługi na portalu w tzw. okienku rolnika

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa wybranych e-usług i umieszcze­nie ich na osobnej podstronie na portalu gov.pl w ra­mach tzw. okienka dla rolnika. – Budowa usług cyfro­wych jest procesem złożonym, który wymaga prze­budowy i dostosowania systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach, dlatego w ramach okienka dla rolnika na chwilę obecną zostało wybra­nych kilka usług, które chcemy wdrożyć w najbliż­szym czasie – zapewniał w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

 

Z informacji MRiRW wynika, że zastąpienie formy papierowej na formę elektroniczną będzie dotyczyć następujących wniosków:

 • zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego,
 • rolniczego handlu detalicznego,
 • zgłaszania do KRUS umów dzierżawy,
 • wypłaty zawieszonej części emerytury,
 • renty,
 • zgła­szania umów cywilnoprawnych,
 • dopłaty do materia­łu siewnego,
 • oceny polowej materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego,
 • wpisu do rejestru podmio­tów nadzorowanych
 • systemu obsługi producen­tów ekologicznych.

r e k l a m a

 

Okienko dla rolnika ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwiania przez rolnika różnych spraw. Chcemy, aby w jednym miejscu, za pomocą jednego loginu i jednego hasła – np. logując się przez profil zaufany – mieszkaniec obszarów wiej­skich mógł w prosty sposób załatwiać wiele spraw dotyczących rolnictwa. Dzięki integracji różnych sys­temów i baz danych poszczególnych instytucji rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji. Infor­macje potrzebne do wypełnienia wniosku, który rol­nik będzie miał zamiar złożyć, będą pozyskiwane automatycznie. To pozwoli ograniczyć do niezbędne­go minimum ilość wykonywanych czynności oraz zaoszczędzić czas na załatwianie konkretnej sprawy – tłumaczył posłom wiceminister L. Kołakowski.  

 

Co już można załatwić w okienku dla rolnika? 

29 grudnia 2021 r. na głównej stronie gov.pl obok zakładek dla obywatela, przedsiębiorcy i urzęd­nika uruchomiono zakładkę dla rolnika, która zawiera 12 kart usług i trzy e-usługi. Jest to pierwsza odsłona okienka dla rolnika, która będzie stanowić podstawę do budowy i udostępniania kolejnych usług cyfrowych.

Z informacji MRiRW wynika, że obecnie w okienku dla rolnika są udo­stępnione trzy e-usługi. Dzięki temu rolnik w pełni może załatwić następujące sprawy przez Internet:

 • złoże­nie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę, dzięki temu można otrzymać protokół oszacowania szkół, któ­ry jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach określonych przez Radę Ministrów programów pomocy.
 • złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowi­skowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dobrostanowej i płatności zalesieniowych i o kontynu­ację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz na lata 2014–2020.
 • możliwość korzystania z portalu IRZplus czyli aplikacji dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, która umożliwia m.in. zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt przez Internet, reje­stracji nowej siedziby stada, zaopatrzenia zwierząt w numery identyfikacyjne.

 

Dodatkowo w okienku dla rolnika dostępne są usługi w postaci kart informacyjno-formularzowych, które informują o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odnie­sienia do formularzy, jeśli są one wymagane.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Perspektywy GMO na rynku Unii Europejskiej

Co wydarzy się w kolejnych latach z produktami GMO w UE? Bruksela wydała zgodę na ich importowanie, lecz nie na uprawę. Równolegle w ramach Europejskiego Zielonego Ładu stawia sobie na cel skupienie na rozwoju nowych technologii genomowych- NGT. Ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU (TSUE), nie będzie to jednak łatwe.

czytaj więcej

Wojciechowski: UE na bezpieczeństwo żywnościowe wydaje 0,3 proc. PKB. To o wiele za mało

Podczas konferencji pt. Przyszłość polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych zmian w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 Janusz Wojciechowski podkreślił, że UE w ramach WPR na bezpieczeństwo żywnościowe wydajemy prawie 58 mld euro rocznie. To zaledwie 0,3 proc. unijnego PKB. - Przy takich nakładach finansowych, długofalowo tego bezpieczeństwa nie zapewnimy. Dlatego w debacie europejskiej musi się pojawić refleksja, że priorytet polityczny, to także priorytet budżetowy - powiedział Wojciechowski.  

czytaj więcej

Jaki plan ma rząd na walkę z suszą?

Polska ma niewielkie zasoby wody - przyznaje rząd, który pod koniec roku planuje przyjąć program przeciwdziałania jej niedoborowi. Jednym z jego celów ma być walka z suszą rolniczą.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)