Czy rolnicy będą mogli uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie przed sądem?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy rolnicy będą mogli uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie przed sądem?

06.07.2022

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych złożył wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska podnosząc kwestię umożliwienia rolnikom dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich, które powstały w sytuacji, kiedy nie zostały ukończone prace na drodze administracyjnej. KRIR chciał wywalczyć dla rolników możliwość walki o swoje na drodze sądowej. Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wniosek jest niestety niekorzystna.

Rozstrzygnięcia w sprawie szkód łowieckich

Zgodnie z definicją, szkody łowieckie to szkody gospodarcze wyrządzone przez dziko żyjącą zwierzynę; zniszczenia w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez zwierzynę łowną lub powstałe w czasie polowania.

Ministerstwo w trakcie prowadzonych prac przeanalizowało orzecznictwa Sądów w tej sprawie. Zwrócono uwagę na treści dwóch wyroków- pierwszy to wyrok SN z 2021 roku, w którym wskazano, że niewykonanie przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego (obowiązków wynikających z ustawy) oraz nie spisanie protokołu szacowania szkód łowieckich nie stanowi uniemożliwienia ze skorzystania z drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej.

W odwrotności do powyższego wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny w treści innego postanowienia wskazuje, że aby osoba uprawniona mogła wnieść do sądu powództwo, musi najpierw wyczerpać drogę postępowania administracyjnego. A więc w rozumieniu NSA  droga sądowa to ostateczność.
r e k l a m a

Potrzeba zmiany prawa?

Biorąc pod uwagę orzecznictwo i trudności z wykonaniem orzeczenia SN ze względu na przeszkody natury formalnej, logiczna wydaje się potrzeba wprowadzenia regulacji która da możliwość wystąpienia poszkodowanej osoby do sądu w przypadku, kiedy podmiot nie może działać zgodnie z procedurą wprowadzoną w treści ustawy Prawo Łowieckie.

Autorzy petycji zwrócili uwagę na fakt, że rozwiązanie przez nich proponowane przede wszystkim  zabezpieczy interesy rolników przed niewypełnieniem przez członków kół łowieckich obowiązków ustawowych. Rolnik mógłby zatem czuć się bezpieczniej i pewniej w wypadku wystąpienia szkody łowieckiej. Następnie, zmiana ta przyczyni się do unormowania kwestii szacowania szkód łowieckich przez koła łowieckie w materii zgłaszania się myśliwych na oględziny, jak i przygotowania protokołów z przeprowadzonego szacowania, co stworzy rolnikom możliwość skorzystania z oględzin ostatecznych lub oszacowania przeprowadzonych przez nadleśniczego bądź wystąpienia na drogę sądową.

Kryteria oceny- czy korzystne dla rolnika?

Wraz z wejściem w życie na początku ubiegłego roku rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, wprowadzono mechanizm, który ma skutkować zapewnieniu możliwości dzierżawy obwodów łowieckich tym dzierżawcom, którzy dają najwyższe gwarancje właściwego realizowania przez nich ustawowo nałożonych zadań, w tym kluczowych dla rolnika.

Należy zwrócić uwagę na kryteria oceny wnioskodawców w kontekście realizacji obowiązków ustawowych  w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich. Pamiętajmy, że pozwala ono na racjonalne i zrównoważone gospodarowanie populacjami zwierzyny i umożliwia ograniczanie szkód w uprawach i płodach rolnych (wyrządzanych przez zwierzynę).

W interesie osoby poszkodowanej jest to, aby dany dzierżawca bez zbędnej zwłoki wypłacał te części odszkodowań, które uznaje się za bezsporne, bez oczekiwania na rezultat postępowania sądowego. Takie zachowanie przyspieszy rozwiązywanie konfliktów, jeżeli wycena szkód będzie obiektywna.

Co to oznacza dla rolnika?

Zdecydowanie korzystniejszym i pewniejszym dla rolnika rozwiązaniem byłoby przychylenie się Resortu Klimatu do złożonego wniosku Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Weźmy pod uwagę, że wprowadzony w 2021 r. mechanizm może ułatwić rozwiązanie części problemów, ale interesy rolnika nie są w pełni zabezpieczone. Ministerstwo zadeklarowało monitorowanie sytuacji oraz nie wyklucza ponownego rozpatrzenia sprawy, jeżeli wystąpią ku temu przesłanki.


KS
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo pozostaną bez zmian

Nie będzie rozszerzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo. Jednocześnie ministerstwo klimatu i środowiska zapowiada, że potrzebna jest dyskusja na temat wielkości populacji łosi, na które wstrzymano polowania 20 lat temu.   

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowanie za szkody łowieckie – krok po kroku

Ile mam dni do odwołania po wydaniu protokołu szacowania szkód łowieckich? Do kogo mam się odwołać? Ostatnio przegapiłem terminy, ale więcej już tego błędu nie popełnię –pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Łańcuta w woj. podkarpackim.

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Izby rolnicze chcą, aby rekompensaty za szkody łowieckie wypłacało państwo, a nie koła łowieckie

Izby rolnicze zwróciły się do premiera z prośbą o zmianę ustawy Prawo łowieckie, tak aby rolnicy otrzymywali rekompensaty za szkody łowieckie bez względu na gatunek zwierzyny, który ją wyrządzał. KRIR chce także, aby pieniądze te były wypłacanego z panstwowego funduszu odszkodowawczego, a nie przez koła łowieckie.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)