Czy koło łowieckie zapłaci za kiszonkę z wolnego rynku?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy koło łowieckie zapłaci za kiszonkę z wolnego rynku?

03.03.2021autor: Wojciech Lignowski

Dziki wyrządziły szkody w uprawie kukurydzy, którą uprawiam z przeznaczeniem na kiszonkę dla bydła. W związku z poniesionymi stratami chciałbym, aby koło łowieckie zapłaciło mi nie tylko wartość zniszczonej kukurydzy, lecz również zrekompensowało mi straty, jakie poniosę na zakup tej kiszonki na rynku. Koło twierdzi, że jest zobowiązane jedynie do zapłaty odszkodowania za faktycznie zniszczoną uprawę, czy słusznie? Agrarlex odpowiada na pytanie rolnika z Wielkopolski.

Z artykułu dowiesz się

 • Czy koło łowieckie zapłacić ma za kiszonkę, którą rolnik musi kupić na wolnym rynku, gdy zwierzyna zniszczyła mu jego własną kukurydzę?
 • Co to są koszty utraconych korzyści?
 • Jak koszty utraconych korzyści wyjaśniają Prawo łowieckie i Kodeks cywilny?
Poruszona w pytaniu kwestia dotyczy problemu rekompensowania poszkodowanemu rolnikowi tzw. utraconych korzyści. Dość często pojawia się problem z różnicą występującą pomiędzy:
 • zakresem odszkodowania na gruncie ustawy Prawo łowieckie a 
 • unormowanym przez przepisy Kodeksu cywilnego. 


Szkoda i utracone korzyści

Kodeks w art. 362 określa szkodę jako stratę faktycznie poniesioną przez poszkodowanego oraz korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zatem na szkodę składa się:
 • rzeczywisty uszczerbek w majątku poszkodowanego oraz 
 • strata wynikająca z utraty potencjalnych korzyści. 
Utracone korzyści mogą oznaczać zarówno przyszły dochód ze sprzedaży plonów, które zostały zniszczone, jak również utraconymi korzyściami mogą być oszczędności uzyskane dzięki temu, że danego towaru nie będziemy musieli nabyć na rynku. 
Tak kwestia szkody kształtuje się na gruncie prawa cywilnego. 
r e k l a m a

Jak to widzi Prawo łowieckie?

W przypadku szkód łowieckich sprawa wygląda nieco inaczej. Zgodnie z art. 46 Prawa łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez:
 • dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz 
 • przy wykonywaniu polowania. 
Szczegółowe zasady ustala w tym względzie rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Zgodnie z par. 4 rozporządzenia:
 • rozmiar szkody w przypadku upraw ustala się poprzez pomnożenie obszaru uszkodzonej uprawy oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha;
 • rozmiar szkody w płodach rolnych określa się ustalając szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
 • wartość odszkodowania z kolei ustala się mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup – cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. 
Tak otrzymaną wartość pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania. 

Prawo łowieckie węższe niż kodeks

Z powyższego zestawienia przepisów Prawa łowieckiego wynika, że pojęcia szkody i odszkodowania, za które odpowiedzialnym jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego są zawężone w stosunku do uregulowań Kodeksu cywilnego. 
W szczególności dotyczy to możliwości domagania się od koła łowieckiego rekompensaty za utracone korzyści. Jak stanowi art. 362 kc – naprawienie szkody obejmuje faktyczną szkodę i utracone korzyści, pod warunkiem, że nie istnieje odmienny przepis ustawy. 

W przedmiotowej sprawie tymi przepisami są regulacje Prawa łowieckiego, które właśnie w sposób odmienny kwestię szkody normują. Przepisy te jednoznacznie formułują zakres odpowiedzialności za szkody łowieckie wskazując, że odszkodowanie ma obejmować jedynie faktyczną stratę w uprawach lub płodach rolnych. 

Niestety, ani ustawa ani rozporządzenie nie przewidują, ażeby wysokość odszkodowania powiększać o utracone korzyści, które rolnik uzyskałby, gdyby zwierzęta łowne szkód nie wyrządziły. 
Odpowiadając na postawione pytanie rolnika należy stwierdzić, iż dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może odmówić wypłaty odszkodowania, które obejmowałoby oprócz wartości uszkodzonej kukurydzy, także nie uzyskaną przez rolnika korzyść w postaci oszczędności związanej z brakiem konieczności zakupu kiszonki. 

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza
Podstawa prawna:
 • Kodeks cywilny 
 • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45, poz. 272). 
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Odszkodowania za szkody łowieckie

Czy rolnicy będą mogli uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie przed sądem?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych złożył wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska podnosząc kwestię umożliwienia rolnikom dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich, które powstały w sytuacji, kiedy nie zostały ukończone prace na drodze administracyjnej. KRIR chciał wywalczyć dla rolników możliwość walki o swoje na drodze sądowej. Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wniosek jest niestety niekorzystna.

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo pozostaną bez zmian

Nie będzie rozszerzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo. Jednocześnie ministerstwo klimatu i środowiska zapowiada, że potrzebna jest dyskusja na temat wielkości populacji łosi, na które wstrzymano polowania 20 lat temu.   

czytaj więcej
Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowanie za szkody łowieckie – krok po kroku

Ile mam dni do odwołania po wydaniu protokołu szacowania szkód łowieckich? Do kogo mam się odwołać? Ostatnio przegapiłem terminy, ale więcej już tego błędu nie popełnię –pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Łańcuta w woj. podkarpackim.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)