Płyta, silos, budynek: co wymaga zgłoszenia, a co pozwolenia na budowę
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Płyta, silos, budynek: co wymaga zgłoszenia, a co pozwolenia na budowę

14.07.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Zamierzam wybudować zbiornik na gnojowicę oraz dwa zbiorniki wodne. Czy wszystkie te inwestycje wymagają pozwoleń na budowę? Czy można załatwić to tylko zgłoszeniem do starosty? Oto pytanie do redakcji Agrarlex od rolnika z powiatu grudziądzkiego.

Z artykułu dowiesz się

 • Co musisz zgłosić do urzędu, planując budowę?

 • Co nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia?

 • Które rodzaje inwestycji w gospodarstwach rolnych wymagają postępowania środowiskowego?

 • Wymagana obsada DJP przy danym typie inwestycji.

Rozpoczęcie prac budowlanych powinno poprzedzać uzyskanie pozwolenia na budowę. Finalnie w decyzji właściwy starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę. Od zasady tej przewidziano wiele wyjątków. Wyjątki te dotyczą prac, które:

 • można rozpocząć po zgłoszeniu zamiaru ich wykonania i braku sprzeciwu ze strony organu administracji budowlanej bądź

 • których rozpoczęcie nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.  

Co rolnik musi zgłosić?

Wśród robót budowlanych wykonywanych w gospodarstwie rolnym, dla których wymaga się jedynie zgłoszenia, można wymienić budowę obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 • płyt do składowania obornika,

 • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

 • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

 • silosów na kiszonkę. 

r e k l a m a


Bez decyzji o pozwoleniu na budowę

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa:

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

 • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

 • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.

Inwestycje a środowisko

Istnieją szczególne rodzaje inwestycji w gospodarstwach rolnych, które wymagają postępowania środowiskowego. Dotyczy to inwestycji, które mogą być uciążliwe dla środowiska i wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bądź na obszar Natura 2000. Ocena jest wymagana dla:

 • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

 • planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez właściwy organ (wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta). 

Inwestycje wpływające na środowisko

Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. Wymienia ono ponad 100 różnych przedsięwzięć, jednak tych, które mogą dotyczyć rolnictwa jest zaledwie kilka. Tu zalicza się chów lub hodowlę: 

 • norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), 

 • zwierząt innych niż norki, a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt.

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się natomiast gospodarowanie wodą polegające na: 

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków, 

b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody,

c) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha.

Do punktu c jest warunek: jeśli w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz – łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha. 

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w powyższych punktach a, b, c, 

e) realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody,

f) realizacji stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m.

Chów zwierząt: potencjalnie znacząco wpływa na środowisko

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się chów lub hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona w odległości mniejszej niż 210 m od: 

 • terenów lub gruntów mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone, 

 • zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP. 

Potencjalnie znaczące oddziaływanie na środowisko jest na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w ich otulinach.

Natomiast na obszarach innych niż wymienione wyżej można prowadzić chów i hodowlę w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP. 


Ocena oddziaływania na środowisko

Inwestycje wymienione wyżej wymagają bądź mogą wymagać sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie w tym zakresie prowadzi właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Może ono zakończyć się wydaniem decyzji środowiskowej bądź też umorzeniem postępowania, jeżeli wydanie takiej decyzji nie będzie konieczne. 

Wreszcie, jeżeli na danym terenie realizacja tego typu przedsięwzięcia w ogóle nie będzie możliwa, możliwe jest również wydanie decyzji odmownej. W dwóch pierwszych przypadkach rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź w dalszej perspektywie – pozwolenia na budowę. 

Adw. Mikołaj Pomin

Podstawa prawna:
 • Prawo budowlane – ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89)
 • Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019.1839).

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Budynki i budowle

Dom na gminnej działce a granice

Pytanie: Obok mojego domu biegnie polna droga należąca do gminy. Podczas ostatnich pomiarów geodezyjnych okazało się, że mój dom wybudowany w latach 60. stoi częściowo na działce gminy. W jaki sposób uregulować własność tego fragmentu ziemi pod domem?

czytaj więcej
Budynki i budowle

Książka obiektu budowlanego. Czy rolnik musi ją prowadzić?

Rozbudowałem w gospodarstwie produkcję świń w cyklu zamkniętym. Od niedawna mam nowy obiekt inwentarski. Podobno muszę prowadzić jego księgę. Czy to obowiązek? Przez minione lata nikt od nas nic takiego nie wymagał – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Leszna (Wielkopolska).

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)