Książka obiektu budowlanego. Czy rolnik musi ją prowadzić?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Książka obiektu budowlanego. Czy rolnik musi ją prowadzić?

11.01.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Rozbudowałem w gospodarstwie produkcję świń w cyklu zamkniętym. Od niedawna mam nowy obiekt inwentarski. Podobno muszę prowadzić jego księgę. Czy to obowiązek? Przez minione lata nikt od nas nic takiego nie wymagał – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Leszna (Wielkopolska).

Z artykułu dowiesz się

 • Kiedy dla domu mieszkalnego potrzebna jest książka obiektu?
 • Czy książka obiektu wymagana jest dla zabudowy zagrodowej, w tym budynków inwentarskich? 
 • Co powinna zawierać książka obiektu budowlanego?
Książka obiektu budowlanego to dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Książkę obiektu zobowiązany jest prowadzić właściciel lub zarządca dla budynku lub obiektu budowlanego niebędącego budynkiem.

Z obowiązku tego wyłączeni są m.in. właściciele i zarządcy:
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • obiektów budowlanych, których budowa wymaga zgłoszenia budowlanego,
 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Co to jest obiekt budowlany?

Przez obiekt budowlany należy rozumieć każdy budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 
Zabudowa zagrodowa to w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. 
W zdecydowanej większości zatem, dla budynków i obiektów budowlanych związanych z gospodarstwem rolnym nie będzie konieczności prowadzenia książki obiektu. 

r e k l a m a
Do książki obiektu trzeba załączać:
 • zapisy dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy;
 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, 
 • świadectwa charakterystyki energetycznej oraz
  dokumentacja budowlana, powykonawcza, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.


Oko na księgę

Przy okazji należy wspomnieć, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać książkę obiektu i dokumenty załączone do niej przedstawicielom organu nadzoru budowlanego oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.  

Co zawiera książka obiektu budowlanego?

Wzór książki obiektu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą. W książce musi się znaleźć:
 • rodzaj obiektu i jego adres,
 • nazwę lub imię i nazwisko właściciela/zarządcy,
 • protokół odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia,
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,
 • zmianę właściciela lub zarządcy – numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
 • dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki,
 • plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła, 
 • protokoły kontroli, badań oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu,
 • datę założenia księgi, wpis o zamknięciu książki.
Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Założenie książki obiektu nie podlega zgłoszeniu.
Adw. Mikołaj Pomin
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019.1065)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003. Nr 120 poz. 1134).
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rolnicy walczą z KOWR o 50 ha ziemi. Pomoże Trybunał Konstytucyjny?

Stado 100 opasów może trafić w zimie na bruk, bowiem rolnicy mogą stracić budynki i ziemię gospodarstwa. KOWR chce im wypowiedzieć umowę dzierżawy, mimo że dzierżawa obowiązuje do 2025 roku. Rolnicy muszą walczyć o swoje gospodarstwo... przed Trybunałem Konstytucyjnym.

czytaj więcej
Budynki i budowle

Płyta, silos, budynek: co wymaga zgłoszenia, a co pozwolenia na budowę

Zamierzam wybudować zbiornik na gnojowicę oraz dwa zbiorniki wodne. Czy wszystkie te inwestycje wymagają pozwoleń na budowę? Czy można załatwić to tylko zgłoszeniem do starosty? Oto pytanie do redakcji Agrarlex od rolnika z powiatu grudziądzkiego.

czytaj więcej
Budynki i budowle

Dom na gminnej działce a granice

Pytanie: Obok mojego domu biegnie polna droga należąca do gminy. Podczas ostatnich pomiarów geodezyjnych okazało się, że mój dom wybudowany w latach 60. stoi częściowo na działce gminy. W jaki sposób uregulować własność tego fragmentu ziemi pod domem?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)