Jakie są stawki KRUS za I kwartał 2021 roku?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Jakie są stawki KRUS za I kwartał 2021 roku?

04.01.2021

Do 1 lutego rolnicy muszą uregulować składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r. Jakie są stawki na KRUS w nowym  2021 roku?

Jakie są stawki na KRUS za 2021 roku na ubezpieczenie chorobowe, macierzyńskie i wypadkowe?

Na podstawie uchwały przyjętej w grudniu 2020 roku przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r. rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie. Oznacza to, że te stawki nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek w zakresie ograniczonym, wówczas stawka ta 14 zł miesięcznie.

 

Jaka jest stawka KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2021 roku?

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2021 r. jest równa 10% obowiązującej w grudniu 2020 roku emerytury podstawowej, która wynosiła 972,40 złotych, co oznacza, że miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 97,00 zł miesięcznie.

Podstawową składkę opłacają rolnicy prowadzący gospodarstwo do 50 ha oraz współmałżonkowie i domownicy rolników.

Wyższe stawki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe obowiązują rolników prowadzących gospodarstwa o większym areale:

  • od 50 do 100 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 117 zł;
  • od 100 do 150 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 233 zł;
  • od 150 do 300 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 350 zł;
  • od 300 ha przeliczeniowych miesięczna stawka wynosi 467 zł.

 

Opłacenie składek KRUS za I kwartał zazwyczaj do końca stycznia

Zazwyczaj termin opłacenia składek za I kwartał 2021 roku przypada na 31 stycznia, jednak w 2021 roku termin ten przypada w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego rolnicy mogą opłacić składki na KRUS do poniedziałku 1 lutego 2021 roku.

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Zmaganie z antybiotykami

29.07.2022

W treści krajowego Planu Strategicznego WPR wpisano zasadę ,,Tak mało jak to konieczne” w kontekście stosowania antybiotyków. Nowe regulacje będą skutkowały karami za stosowanie ich w sposób niewłaściwy, jak i obligatoryjne prowadzenie elektronicznej książki zdrowia zwierząt. Celem redukcyjnym Polski do 2030 r. jest zmniejszenie wykorzystywania antybiotyków o 10%.

Do krajowego planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej wpisane zostały informacje dotyczące postępującego zjawiska antybiotykoodporności i wskazanymi w EZŁ- Europejskim Zielonym Ładzie- aspiracjami do uszczuplenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Europejski Zielony Ład stawia na dobrostan

Zmniejszenie zużycia antybiotyków podczas hodowli zwierząt gospodarskich będzie działała zgodnie z dewizą o brzmieniu „tak mało jak to konieczne”. W strategii „Od pola do stołu”, która jest składnikiem Europejskiego Zielonego Ładu, zdefiniowano bardzo ambitne cele przykładowo w tematykach ulepszenia dobrostanu zwierząt oraz zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. - Kwestia dobrostanu zwierząt staje się ważnym zagadnieniem w Polsce, zarówno ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów co do konieczności utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach ale także z uwagi na potrzebę prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Chów przewyższający minimalne, i określone w przepisach wymogi, bardzo często jest związany z wyższymi kosztami produkcji, w tym z nakładami pracy. Spowodowane to jest głównie niższą obsadą w budynkach inwentarskich, które przy takich samych parametrach wielkości fizycznej budynku oznaczają mniejszą wydajność -czytamy w treści w polskiego Planu Strategicznego WPR.

Restrykcje stosowania antybiotyków poprzez dobrostan zwierząt?

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Twoje dziecko pobiera rentę rodzinną? Koniecznie przeczytaj

12.07.2022

Renta rodzinna pobierana przez dzieci do osiągnięcia przez nie 18. roku życia, od 1 lipca tego roku – jak podaje KRUS – przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Zgodnie art. 10 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265), dzieci te wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego, o czym zainteresowani rodzice zostaną oficjalnie powiadomieni przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jednak, jak informuje KRUS, dzieci uprawnione do pobierania renty rodzinnej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich niepełnoletnich, w dalszym ciągu zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.

Renta rodzinna – co mówią przepisy?

W myśl obowiązujących przepisów, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w momencie śmierci posiadała prawo do emerytury lub renty z tyt. niezdolności do pracy, jak również po ubezpieczonym, który warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy spełniał.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:

  • emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy),
  • ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

Do renty rodzinnej są uprawnieni następujący członkowie rodziny zmarłego:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
  • małżonek (wdowa, wdowiec),
  • rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające

__________
autor: kp
Źródło: KRUS
CZYTAJ ARTYKUŁ

Czy rolnicy będą mogli uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie przed sądem?

06.07.2022

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych złożył wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska podnosząc kwestię umożliwienia rolnikom dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich, które powstały w sytuacji, kiedy nie zostały ukończone prace na drodze administracyjnej. KRIR chciał wywalczyć dla rolników możliwość walki o swoje na drodze sądowej. Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wniosek jest niestety niekorzystna.

Rozstrzygnięcia w sprawie szkód łowieckich

Zgodnie z definicją, szkody łowieckie to szkody gospodarcze wyrządzone przez dziko żyjącą zwierzynę; zniszczenia w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez zwierzynę łowną lub powstałe w czasie polowania.

Ministerstwo w trakcie prowadzonych prac przeanalizowało orzecznictwa Sądów w tej sprawie. Zwrócono uwagę na treści dwóch wyroków- pierwszy to wyrok SN z 2021 roku, w którym wskazano, że niewykonanie przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego (obowiązków wynikających z ustawy) oraz nie spisanie protokołu szacowania szkód łowieckich nie stanowi uniemożliwienia ze skorzystania z drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej.

W odwrotności do powyższego wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny w treści innego postanowienia wskazuje, że aby osoba uprawniona mogła wnieść do sądu powództwo, musi najpierw wyczerpać drogę postępowania administracyjnego. A więc w rozumieniu NSA  droga sądowa to ostateczność.

Potrzeba zmiany prawa?

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Z roku na rok mniej rolników ulega wypadkom – ile odszkodowań wypłacił KRUS w 2020 roku?

W ostatnich 5 latach średnio o 20% co rocznie spadała liczba zgłoszeń wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Ile odszkodowań wypłacił KRUS w 2020 roku?

czytaj więcej

Wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne w KRUS. Ale nie dla wszystkich

KRUS podała, że wzrosną składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2021 r. Ile wyniesie wymiary składki na ubezpieczenie zdrowotne dla tych grup?

czytaj więcej

Emerytury rolnicze bardzo niskie. System wymaga reformy

W Polsce rolnicy, którzy żyją wyłącznie z pracy w gospodarstwie rolnym, niezależnie od tego, jaką składkę wpłacają do KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ile lat pracują w gospodarstwie, otrzymują emeryturę w wysokości zaledwie około 1100 zł netto.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)