Energia ze słońca: dotacja na instalację do 50 kW
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Energia ze słońca: dotacja na instalację do 50 kW

18.01.2021autor: Andrzej Polaszek

Koszty energii stanowią istotny element budżetu każdego gospodarstwa rolnego. Sposobem na ich obniżenie może być instalacja fotowoltaiczna. Zainteresowanie tym źródłem energii rośnie z roku na rok. Na potrzeby instalacji fotowoltaicznej można wykorzystać nieużytki, grunty rolne kl. IV i klas niższych, a także dachy budynków gospodarczych i mieszkalnych.

Zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii rolnik indywidualny może być tzw. prosumentem, czyli jednocześnie „producentem” i „konsumentem” energii elektrycznej, zarówno w zakresie w jakim zużywa ją w domu, jak i w gospodarstwie.

Prosumentem może być każdy odbiorca końcowy energii elektrycznej, niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, lub rolniczą, czy też nie, pod warunkiem że:
 • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (do których zaliczamy energię słoneczną) na własne potrzeby w mikroinstalacji,
 • produkcja energii nie stanowi dla niego przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami o statystyce publicznej,


Mikroinstalacja do 50 kW

Mikroinstalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Prosument jako „producent” energii elektrycznej wprowadza ją do sieci, a jednocześnie jako „konsument” ją pobiera. Rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta następuje w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
 • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.
W zakresie w jakim prosument pobiera energię w zamian za tę, którą wprowadził do sieci, nie musi za nią płacić.
Atrakcyjność instalacji fotowoltaicznej podnoszą podatkowe i finansowe programy wsparcia inwestycji.
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

r e k l a m a
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych, maksymalnie przez 15 lat.


Dotacje na bioenergetykę 

Istnieje również możliwość skorzystania z dotacji w ramach programu „Agroenergia”, administrowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 • limit dofinansowania w formie dotacji wynosi do 800 tys. zł (do 40% kosztów kwalifikowanych); 
 • mogą z niego korzystać rolnicy indywidualni, a formalnie osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha. 
Planowane przedsięwzięcie powinno zaspokajać konsumowaną przez gospodarstwo energię w wymiarze minimum 25%. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Można z niego finansować:
 • instalacje fotowoltaiczne, 
 • elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.
W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.
Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Co Prawo budowlane na taką instalację?

Zgodnie z Prawem budowlanym wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW nie potrzeba ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia. 

Jednakże do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Andrzej Polaszek, radca prawny
Kancelaria Polaszek & Rosada


Podstawa prawna:
 • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Andrzej Polaszek

Andrzej Polaszek

Andrzej Polaszek, radca prawny, Kancelaria Polaszek & Rosada

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Energetyka prosumencka

Panele fotowoltaiczne na domu i budynku inwentarskim: będzie ulga?

Fotowoltaika na dachu budynku, który połączony jest z budynkiem gospodarczym. Energia wytworzona w ten sposób zasila również działalność rolniczą, ale czy montaż paneli kwalifikuje się już pod ulgę inwestycyjną?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)