Co zalicza się do obwodu łowieckiego?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Co zalicza się do obwodu łowieckiego?

19.01.2021autor: Roman Włodarz

Przez moje pola przebiega granica pomiędzy obszarem włączonym i wyłączonym z obwodu łowieckiego. Do kogo mam więc zgłaszać szkody łowieckie? Co zalicza się do obwodu łowieckiego? – pyta redakcję Agrarlex Zbigniew M. spod Jeleniej Góry. 

Z artykułu dowiesz się

 • Czym różni się obwód polny od leśnego?
 • Jakie teren nie wchodzi w skład obwodu?
 • Czy można wyłączyć określone pole z obwodu łowieckiego?
Obwód łowiecki to wydzielony na podstawie uchwały Sejmiku obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów. Na jego obszarze mają istnieć warunki do prowadzenia łowiectwa. 

Obwody łowieckie dzielą się na leśne i polne


Obwody łowieckie dzielą się na leśne i polne. Poniżej 40% lasu na terenie obwodu definiuje go jako polny, a powyżej tego odsetka – jako leśny. Obwód posiada ustalone Uchwałą Sejmiku granice oraz tereny nie wchodzące w jego skład. 
Nie wchodzą w skład obwodu: 
 1. Parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania. 
 2. Tereny w granicach administracyjnych miast – jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich.
 3. Tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości.
 4. Budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń. 
 5. Na terenach wchodzących w skład obwodu łowieckiego odszkodowania za szkody łowieckie odpowiada zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego.
 6. Na terenach wyłączonych za obwody odpowiada właściwy Park Narodowy, właściwy nadleśniczy, a najczęściej marszałek lub wojewoda. 

Uchwała sejmiku stanowi

r e k l a m a
Obszary te są odpowiednio zaznaczone na załączniku graficznym do uchwały sejmiku o podziale obwodów łowieckich. Wyłączenie ustawowe z obwodów nie pozbawia właściciela lub posiadacza gruntu rolnego prawa do odszkodowania za szkody łowieckie, natomiast przenosi obowiązek szacowania i wypłaty odszkodowania na inny niż koło łowieckie organ. 


Czy da się wyłączyć pole z obwodu?


W aktualnym stanie prawnym właściciel nieruchomości nie może wyłączyć swojego gruntu z obwodu łowieckiego. Taka możliwość pojawi się w trakcie uchwalania nowego podziału województw na obwody łowieckie, co musi nastąpić najpóźniej do końca marca 2021 r. 
Jeśli na wniosek właściciela jego grunt zostanie wyłączony z obwodu łowieckiego, utraci on prawo do odszkodowania za szkody łowieckie, a Koło Łowieckie nie będzie na takim gruncie prowadziło gospodarki łowieckiej. 
Granice obwodów łowieckich są publicznie jawne. Mapy rastrowe obwodów łowieckich są udostępnione na stronach internetowych właściwego Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronach właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ. 

Koła Łowieckie nie mają obowiązku prawnego publikowania danych dotyczących swojego obwodu. 
Jeśli szkody łowieckie wystąpią na gruncie położonym na działce, przez którą przebiega granica obszaru włączonego i wyłączonego z obwodu łowieckiego, zgłoszenie szkód należy przesłać:
 • do właściwego zarządcy lub dzierżawcy oraz 
 • do właściwego marszałka, nadleśniczego, wojewody lub do RDOŚ (szkody na gruncie rolnym wyrządzone przez żubry, łosie, bobry).
Roman Włodarz
Podstawa prawna: 
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
 • Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.